Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą.


wiel­kie-naz­wiska-up­rawdo­podob­niają-naj­większe-idioty­zmy-gdyż-tłum- naiwną-pew­ność-że wiel­cy-ludzie-bredzić-nie mogą
zbigniew herbertwiel­kienaz­wiskaup­rawdo­podob­niająnaj­większeidioty­zmygdyżtłumma naiwnąpew­nośćże wiel­cyludziebredzićnie mogąwiel­kie naz­wiskanaz­wiska up­rawdo­podob­niająup­rawdo­podob­niają naj­większenaj­większe idioty­zmygdyż tłumtłum ma naiwnąma naiwną pew­nośćże wiel­cy ludzieludzie bredzićbredzić nie mogąwiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niająnaz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większeup­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmygdyż tłum ma naiwnątłum ma naiwną pew­nośćże wiel­cy ludzie bredzićludzie bredzić nie mogąwiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większenaz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmygdyż tłum ma naiwną pew­nośćże wiel­cy ludzie bredzić nie mogąwiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy

Drob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogą nas uczy­nić wiel­ki­mi, pod­czas gdy wiel­kie mogą nas upod­lić, jeśli są źle wykonane.Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.- Ci też. Oto naj­krótsze i pełne za­razem treści życze­nia Wiel­ka­noc­ne, ja­kie ot­rzy­mała pew­na niewias­ta, i co można?! Nie ma wiel­kich ludzi, są tyl­ko wiel­kie konflikty.Każdy człowiek, które­go po­tom­ność naz­wała wiel­kim, każdy człowiek, które­mu po­wiodło się w życiu, osiągnął wiel­kość bądź suk­ces na ty­le właśnie, na ile zdołał sku­pić się na ce­lu i kon­sekwen­tnie dążyć w jed­nym wy­tyczo­nym kierunku.Li­tera­turze nie są pot­rzeb­ni wiel­cy pi­sarze, ale wiel­kie dzieła.