Wiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu. Mu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupienia.


wiel­kie-spra­wy-pow­stają-w ciszy-i sku­pieniu-mu­simy uczyć ę-sztu­ki-mil­cze­nia-i skupienia
stefan wyszyńskiwiel­kiespra­wypow­stająw ciszyi sku­pieniumu­simy uczyć sięsztu­kimil­cze­niai skupieniawiel­kie spra­wyspra­wy pow­stająpow­stają w ciszyw ciszy i sku­pieniumu­simy uczyć się sztu­kisztu­ki mil­cze­niamil­cze­nia i skupieniawiel­kie spra­wy pow­stająspra­wy pow­stają w ciszypow­stają w ciszy i sku­pieniumu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­niasztu­ki mil­cze­nia i skupieniawiel­kie spra­wy pow­stają w ciszyspra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniumu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupieniawiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu

Sztu­ka mil­cze­nia jest większa niż sztu­ka mówienia.Wiesz, nieraz myślę so­bie, że to lek­ka prze­sada gdy mil­cze­nie przys­tra­jamy złotem. Po cza­sie może się oka­zać, że ta cisza, to tyl­ko zar­dze­wiała blacha, niemająca nic wspólne­go ze złotem. Wiem, nieraz bra­kuje słów szczególnie gdy myśli zap­rzątnięte...aczkol­wiek złoto jest szlachet­ne i wy­daje się dużym nietak­tem gdy nim za­tyka­my dziury niez­reczne­go mil­cze­nia lub ciszy pow­stałej w wy­niku niekon­tro­lowa­nego wybuchu.Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila.Naj­większe cu­da pow­stają w naj­większej ciszy.Miłość to nie muszą być od ra­zu wiel­kie poświęce­nia. Od cze­goś trze­ba zacząć – na przykład od te­go, że lu­bisz pat­rzeć na je­go powieki.