Wiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu. Mu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupienia.


wiel­kie-spra­wy-pow­stają-w ciszy-i sku­pieniu-mu­simy uczyć ę-sztu­ki-mil­cze­nia-i skupienia
stefan wyszyńskiwiel­kiespra­wypow­stająw ciszyi sku­pieniumu­simy uczyć sięsztu­kimil­cze­niai skupieniawiel­kie spra­wyspra­wy pow­stająpow­stają w ciszyw ciszy i sku­pieniumu­simy uczyć się sztu­kisztu­ki mil­cze­niamil­cze­nia i skupieniawiel­kie spra­wy pow­stająspra­wy pow­stają w ciszypow­stają w ciszy i sku­pieniumu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­niasztu­ki mil­cze­nia i skupieniawiel­kie spra­wy pow­stają w ciszyspra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniumu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupieniawiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu

Sztu­ka mil­cze­nia jest większa niż sztu­ka mówienia. -Arthur Schopenhauer
sztu­ka-mil­cze­nia-jest większa-ż-sztu­ka-mówienia
Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Miłość to nie muszą być od ra­zu wiel­kie poświęce­nia. Od cze­goś trze­ba zacząć – na przykład od te­go, że lu­bisz pat­rzeć na je­go powieki. -Gold Fishy
miłość-to nie muszą-być-od ra­zu-wiel­kie-poświę­nia-od cze­goś-trze­ba-zacząć- na przykład-od te­go-że lu­bisz-pat­rzeć