Wiel­kim jest błędem za­nied­by­wać to, co dzieje się te­raz, w tym naszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to, że po­zos­ta­niemy tu zawsze.


wiel­kim-jest błędem-za­nied­by­wać-to-co dzieje ę-te­raz-w tym-naszym-życiu-i ro­bić-wiel­kie-pla­ny-licząc-na to
gampopawiel­kimjest błędemza­nied­by­waćtoco dzieje sięte­razw tymnaszymżyciui ro­bićwiel­kiepla­nyliczącna toże po­zos­ta­niemytu zawszewiel­kim jest błędemjest błędem za­nied­by­waćco dzieje się te­razw tym naszymnaszym życiużyciu i ro­bići ro­bić wiel­kiewiel­kie pla­nypla­ny licząclicząc na toże po­zos­ta­niemy tu zawszewiel­kim jest błędem za­nied­by­waćw tym naszym życiunaszym życiu i ro­bićżyciu i ro­bić wiel­kiei ro­bić wiel­kie pla­nywiel­kie pla­ny liczącpla­ny licząc na tow tym naszym życiu i ro­bićnaszym życiu i ro­bić wiel­kieżyciu i ro­bić wiel­kie pla­nyi ro­bić wiel­kie pla­ny liczącwiel­kie pla­ny licząc na tow tym naszym życiu i ro­bić wiel­kienaszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­nyżyciu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząci ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to

Co ro­bić te­raz gdy się spadło z chmur Na wiel­kie ziemi tej pustkowia Co ro­bić te­raz gdy się skończył cud Wymódlmy za­tem go od nowa Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem.Pe­wien mudżahe­din po­wie­dział mi kiedyś, że przez­nacze­nie da­je nam w życiu trzech nau­czy­cieli, trzech przy­jaciół, trzech wrogów i trzy wiel­kie miłości. Ta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­sze zak­ry­ta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie po­kocha­my, nie zos­ta­wimy lub nie pokonamy.To, żad­na sztuka, Scho­wać się pod kołdrą i uda­wać trupa. Kiedy wiel­kie są oczekiwania, Na­leży wstać i ruszyć do działania...Wszys­tko, co wiel­kie w naszym świecie zdarza się dla­tego, że ktoś ro­bi więcej niż musi.Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza.