Wiel­kim jest błędem za­nied­by­wać to, co dzieje się te­raz, w tym naszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to, że po­zos­ta­niemy tu zawsze.


wiel­kim-jest błędem-za­nied­by­wać-to-co dzieje ę-te­raz-w tym-naszym-życiu-i ro­bić-wiel­kie-pla­ny-licząc-na to
gampopawiel­kimjest błędemza­nied­by­waćtoco dzieje sięte­razw tymnaszymżyciui ro­bićwiel­kiepla­nyliczącna toże po­zos­ta­niemytu zawszewiel­kim jest błędemjest błędem za­nied­by­waćco dzieje się te­razw tym naszymnaszym życiużyciu i ro­bići ro­bić wiel­kiewiel­kie pla­nypla­ny licząclicząc na toże po­zos­ta­niemy tu zawszewiel­kim jest błędem za­nied­by­waćw tym naszym życiunaszym życiu i ro­bićżyciu i ro­bić wiel­kiei ro­bić wiel­kie pla­nywiel­kie pla­ny liczącpla­ny licząc na tow tym naszym życiu i ro­bićnaszym życiu i ro­bić wiel­kieżyciu i ro­bić wiel­kie pla­nyi ro­bić wiel­kie pla­ny liczącwiel­kie pla­ny licząc na tow tym naszym życiu i ro­bić wiel­kienaszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­nyżyciu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząci ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to

Co ro­bić te­raz gdy się spadło z chmur Na wiel­kie ziemi tej pustkowia Co ro­bić te­raz gdy się skończył cud Wymódlmy za­tem go od nowa  -Edward Stachura
co ro­bić-te­raz-gdy ę-spadło-z chmur-na-wiel­kie-ziemi-tej pustkowia-co-ro­bić-te­raz-gdy ę-skończył-cud-wymódlmy-za­tem
Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem. --Ewelcia92-
miłość-jest wiel­kim-da­rem-tak-jak i wiel­kim-szczęściem
To, żad­na sztuka, Scho­wać się pod kołdrą i uda­wać trupa. Kiedy wiel­kie są oczekiwania, Na­leży wstać i ruszyć do działania... -Maly Majkel
to-żad­na-sztuka-scho­wać ę-pod-kołdrą-i uda­wać-trupa-kiedy-wiel­kie-są oczekiwania-na­ży-wstać-i ruszyć-do działania
Wszys­tko, co wiel­kie w naszym świecie zdarza się dla­tego, że ktoś ro­bi więcej niż musi. -Herman Gmeiner
wszys­tko-co wiel­kie-w naszym-świecie-zdarza ę-dla­tego-że ktoś-ro­bi-więcej-ż-musi
Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza. -Rabindranath Tagore
wo­da-w naczy­niu-lś-wo­da-w morzu-jest ciem­na-małe praw­dy-wy­rażają ę-jas­ny­mi-słowy-wiel­kim praw­dom-to­warzyszy