Wiel­kość człowieka mie­rzy­my wiel­kością wolności.


wiel­kość-człowieka-mie­rzy­my-wiel­kośą-wolnoś
yannis ritsoswiel­kośćczłowiekamie­rzy­mywiel­kościąwolnościwiel­kość człowiekaczłowieka mie­rzy­mymie­rzy­my wiel­kościąwiel­kością wolnościwiel­kość człowieka mie­rzy­myczłowieka mie­rzy­my wiel­kościąmie­rzy­my wiel­kością wolnościwiel­kość człowieka mie­rzy­my wiel­kościączłowieka mie­rzy­my wiel­kością wolnościwiel­kość człowieka mie­rzy­my wiel­kością wolności

Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.Wiel­kość umysłu nie mie­rzy się centymetrem.Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka.Ja­kość mas­ki mie­rzy się w ska­li uśmiechu.Kochać - to szczęście. Być kochaną - to wiel­kość kobiety.Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu