Wielbłąd dos­ko­nale wie­dział, co się dzieje. Trzy żołądki i sys­tem tra­wien­ny niczym zakład przetwórstwa che­miczne­go gwa­ran­tują dość cza­su na myślenie.


wielbłąd-­ko­nale-wie­dział-co ę-dzieje-trzy żołądki-i sys­tem-tra­wien­ny-niczym-zakład-przetwórstwa-che­miczne­go
p » terry pratchett » piramidywielbłąddos­ko­nalewie­działco siędziejetrzy żołądkii sys­temtra­wien­nyniczymzakładprzetwórstwache­miczne­gogwa­ran­tujądośćcza­suna myśleniewielbłąd dos­ko­naledos­ko­nale wie­działco się dziejetrzy żołądki i sys­temi sys­tem tra­wien­nytra­wien­ny niczymniczym zakładzakład przetwórstwaprzetwórstwa che­miczne­goche­miczne­go gwa­ran­tujągwa­ran­tują dośćdość cza­sucza­su na myśleniewielbłąd dos­ko­nale wie­działtrzy żołądki i sys­tem tra­wien­nyi sys­tem tra­wien­ny niczymtra­wien­ny niczym zakładniczym zakład przetwórstwazakład przetwórstwa che­miczne­goprzetwórstwa che­miczne­go gwa­ran­tująche­miczne­go gwa­ran­tują dośćgwa­ran­tują dość cza­sudość cza­su na myślenie

Na wie­czność re­ligia nie da­wała nig­dy żad­nej gwa­ran­cji.Po co miała by to ro­bić? Prze­cież wie­czność się nie zepsuje. -aforystokrata
na wie­czność-re­ligia-nie da­wała-nig­dy-żad­nej-gwa­ran­cjipo-co miała-by to ro­bić-prze­cież-wie­czność ę-nie zepsuje
-Nie mam cza­su.- po­wie­dział uczeń - Zmień priory­tety.- od­po­wie­dział mistrz  -Blutengel
nie-mam-cza­su-po­wie­dział-uczeń-zmień-priory­tety-od­po­wie­dział-mistrz