wiele razy bez od­wa­gi zwycięzkiej w so­bie pisząc w to­bie czytając wielok­rotność odczuwania każdą zmar­szczkę przenika z zam­knięty­mi oczami poz­na­je świeżość na­wet teraz wy­mięta tęsknota kocha sta­re listy 


wiele-razy-bez-od­wa­gi-zwycięzkiej-w-so­bie-pisząc-w-to­bie-czytając-wielok­rotność-odczuwania-każdą-zmar­szczkę-przenika-z
papużkawielerazybezod­wa­gizwycięzkiejso­biepiszącto­bieczytającwielok­rotnośćodczuwaniakażdązmar­szczkęprzenikazam­knięty­mioczamipoz­na­jeświeżośćna­wetterazwy­miętatęsknotakochasta­relisty wiele razyrazy bezbez od­wa­giod­wa­gi zwycięzkiejzwycięzkiej ww so­bieso­bie piszącpisząc ww to­bieto­bie czytającczytając wielok­rotnośćwielok­rotność odczuwaniaodczuwania każdąkażdą zmar­szczkęzmar­szczkę przenikaprzenika zz zam­knięty­mizam­knięty­mi oczamioczami poz­na­jepoz­na­je świeżośćświeżość na­wetna­wet terazteraz wy­miętawy­mięta tęsknotatęsknota kochakocha sta­resta­re listy wiele razy bezrazy bez od­wa­gibez od­wa­gi zwycięzkiejod­wa­gi zwycięzkiej wzwycięzkiej w so­biew so­bie piszącso­bie pisząc wpisząc w to­biew to­bie czytającto­bie czytając wielok­rotnośćczytając wielok­rotność odczuwaniawielok­rotność odczuwania każdąodczuwania każdą zmar­szczkękażdą zmar­szczkę przenikazmar­szczkę przenika zprzenika z zam­knięty­miz zam­knięty­mi oczamizam­knięty­mi oczami poz­na­jeoczami poz­na­je świeżośćpoz­na­je świeżość na­wetświeżość na­wet terazna­wet teraz wy­miętateraz wy­mięta tęsknotawy­mięta tęsknota kochatęsknota kocha sta­rekocha sta­re listy 

Zam­knięty­mi powiekami Wypływa tęsknota Mi­nionych spojrzeń Skry­wanej miłości. __________________   -xX Monte Xx
zam­knięty­mi-powiekami-wypływa-tęsknota-mi­nionych-spojrzeń-skry­wanej-miłoś- 
tyl­ko niez­wykły człowiek pot­ra­fi od­kryć światło w in­nych i w sobie z zam­knięty­mi oczami ta­kiej jed­nej wyjątko­wej :)  -yestem
tyl­ko-niez­wykły-człowiek-pot­ra­fi-od­kryć-światło-w in­nych-i w sobie-z-zam­knięty­mi-oczami-­kiej-jed­nej-wyjątko­wej- 
Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała. -Ryder
dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała