Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...


wiele-wier­szy-na­pisałem-wiele-pięknych-słów-wypowiedziałem-wiele-pięknych-życzeń-ci wysłałem-ale- -naj­droższa-nie- ­kich-słów
marzycielswielewier­szyna­pisałempięknychsłówwypowiedziałemżyczeńci wysłałemale… naj­droższaniema ta­kichna tymświeciektóremogłybyopi­saćmą wielkąmiłośćdo ciebiedziśpokładamsweser­cew twedłoniebotyl­kopragnęofiaro­waćje to­bieod­dałemser­cea te­razjużnie wiemgdzie siępodziałowiele wier­szywier­szy na­pisałemna­pisałem wielewiele pięknychpięknych słówsłów wypowiedziałemwypowiedziałem wielewiele pięknychpięknych życzeńżyczeń ci wysłałemci wysłałem aleale … …  naj­droższanaj­droższa nienie ma ta­kichma ta­kich słówsłów na tymna tym świecieświecie którektóre mogłybymogłyby opi­saćopi­sać mą wielkąmą wielką miłośćmiłość do ciebiedo ciebie dziśdziś pokładampokładam sweswe ser­ceser­ce w twew twe dłoniedłonie bobo tyl­kotyl­ko pragnępragnę ofiaro­waćofiaro­wać je to­bieje to­bieod­dałemod­dałem ser­cea te­raz jużjuż nie wiemnie wiem gdzie sięgdzie się podziałopodziałowiele wier­szy na­pisałemwier­szy na­pisałem wielena­pisałem wiele pięknychwiele pięknych słówpięknych słów wypowiedziałemsłów wypowiedziałem wielewypowiedziałem wiele pięknychwiele pięknych życzeńpięknych życzeń ci wysłałemżyczeń ci wysłałem aleci wysłałem ale … ale …  naj­droższa…  naj­droższa nienaj­droższa nie ma ta­kichnie ma ta­kich słówma ta­kich słów na tymsłów na tym świeciena tym świecie któreświecie które mogłybyktóre mogłyby opi­saćmogłyby opi­sać mą wielkąopi­sać mą wielką miłośćmą wielką miłość do ciebiemiłość do ciebie dziśdo ciebie dziś pokładamdziś pokładam swepokładam swe ser­ceswe ser­ce w tweser­ce w twe dłoniew twe dłonie bodłonie bo tyl­kobo tyl­ko pragnętyl­ko pragnę ofiaro­waćpragnę ofiaro­wać je to­bieofiaro­wać je to­bieod­dałem ser­cea te­raz już nie wiemjuż nie wiem gdzie sięnie wiem gdzie się podziałogdzie się podziało

Cierpienie w ser­cu ślad zbyt wiele łez by przy tym trwać Wolność da­rowa­na znow bez słów bez zbędnych słów Kil­ka bez­tros­kich chwil w gro­nie pełnym ser­deczności, uśmiechów parę ra­dos­nych, przebłys­kujących słońcem. Wiele słów war­tościowych prze­lanych, i ty­ko jed­na więź - przy­jaźń, co tak nap­rawdę jest skar­bem naj­większym. Bo choć krew z krwi jej nie stworzyła, sens naj­praw­dziw­szy ma, życie sen­sem napełnia.ty­le na ile potrafię będę próbował byś była szczęśliwa bez niepot­rzeb­nych słów zwyczaj­nie na co dzień tak jak ty byłaś przy mnie zostanę te­go mnie nauczyłaś kiedy zasypiasz widzę zmęczo­ne dłonie dziś wiem wiele zro­biłbym inaczej ty z ty­lu dróg wyb­rałaś właśnie tą dzięki tobie nie jes­tem tym kim byłem kiedyś chodźmy jeszcze raz na spacer twoją aleją niech nic się nie liczy lu­bię kiedy jes­teś uśmiechnięta chciałbym abyś to wiedziała a jeśli nie zos­ta­nie już dużo czasu zat­rzy­mam się dumny i po­pat­rzę w niebo ...Jest tak wiele pięknych dziewcząt, i tak wiele zatruwających życie żon.Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia. Kiedyś lu­biłam deszcz... Tańczyć pośród je­go kropel... Pi­sać wier­sze siedząc na parapecie... Sie­dzieć przy ko­min­ku z książką i herbatą... A naj­bar­dziej lu­biłam gdy siadałeś obok, Trzy­małeś mnie za rękę.. Bez słów wpat­ry­waliśmy się w ten Ob­raz za oknem... Ale Ciebie już niema... Zos­tałam tyl­ko ja i ten deszcz... Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia...