Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...


wiele-wier­szy-na­pisałem-wiele-pięknych-słów-wypowiedziałem-wiele-pięknych-życzeń-ci wysłałem-ale- -naj­droższa-nie- ­kich-słów
marzycielswielewier­szyna­pisałempięknychsłówwypowiedziałemżyczeńci wysłałemale… naj­droższaniema ta­kichna tymświeciektóremogłybyopi­saćmą wielkąmiłośćdo ciebiedziśpokładamsweser­cew twedłoniebotyl­kopragnęofiaro­waćje to­bieod­dałemser­cea te­razjużnie wiemgdzie siępodziałowiele wier­szywier­szy na­pisałemna­pisałem wielewiele pięknychpięknych słówsłów wypowiedziałemwypowiedziałem wielewiele pięknychpięknych życzeńżyczeń ci wysłałemci wysłałem aleale … …  naj­droższanaj­droższa nienie ma ta­kichma ta­kich słówsłów na tymna tym świecieświecie którektóre mogłybymogłyby opi­saćopi­sać mą wielkąmą wielką miłośćmiłość do ciebiedo ciebie dziśdziś pokładampokładam sweswe ser­ceser­ce w twew twe dłoniedłonie bobo tyl­kotyl­ko pragnępragnę ofiaro­waćofiaro­wać je to­bieje to­bieod­dałemod­dałem ser­cea te­raz jużjuż nie wiemnie wiem gdzie sięgdzie się podziałopodziałowiele wier­szy na­pisałemwier­szy na­pisałem wielena­pisałem wiele pięknychwiele pięknych słówpięknych słów wypowiedziałemsłów wypowiedziałem wielewypowiedziałem wiele pięknychwiele pięknych życzeńpięknych życzeń ci wysłałemżyczeń ci wysłałem aleci wysłałem ale … ale …  naj­droższa…  naj­droższa nienaj­droższa nie ma ta­kichnie ma ta­kich słówma ta­kich słów na tymsłów na tym świeciena tym świecie któreświecie które mogłybyktóre mogłyby opi­saćmogłyby opi­sać mą wielkąopi­sać mą wielką miłośćmą wielką miłość do ciebiemiłość do ciebie dziśdo ciebie dziś pokładamdziś pokładam swepokładam swe ser­ceswe ser­ce w tweser­ce w twe dłoniew twe dłonie bodłonie bo tyl­kobo tyl­ko pragnętyl­ko pragnę ofiaro­waćpragnę ofiaro­wać je to­bieofiaro­wać je to­bieod­dałem ser­cea te­raz już nie wiemjuż nie wiem gdzie sięnie wiem gdzie się podziałogdzie się podziało

Cierpienie w ser­cu ślad zbyt wiele łez by przy tym trwać Wolność da­rowa­na znow bez słów bez zbędnych słów  -Poinsetia
cierpienie-w-ser­cu-ślad-zbyt-wiele-łez-by-przy-tym-trwać-wolność-da­rowa­na-znow-bez-słów-bez-zbędnych-słów 
Jest tak wiele pięknych dziewcząt, i tak wiele zatruwających życie żon. -James Cagney
jest-tak-wiele-pięknych-dziewcząt-i-tak-wiele-zatruwających-życie-żon
tyl­ko-śmierć-skry­wa-wiele-­jem­nic-których-nie da ę-opi­ć-~pa­weł-rychlica