Wielka miłość to nic innego jak taniec amatorów na linie bez drążka i siatki.


wielka-miłość-to-nic-innego-jak-taniec-amatorów-na-linie-bez-drążka-i-siatki
piotr altenbergwielkamiłośćtonicinnegojaktaniecamatorównaliniebezdrążkasiatkiwielka miłośćnic innegoinnego jakjak taniectaniec amatorówamatorów nana linielinie bezbez drążkadrążka ii siatkimiłość to nicnic innego jakinnego jak taniecjak taniec amatorówtaniec amatorów naamatorów na liniena linie bezlinie bez drążkabez drążka idrążka i siatkiwielka miłość to nicmiłość to nic innegonic innego jak taniecinnego jak taniec amatorówjak taniec amatorów nataniec amatorów na linieamatorów na linie bezna linie bez drążkalinie bez drążka ibez drążka i siatkiwielka miłość to nic innegomiłość to nic innego jaknic innego jak taniec amatorówinnego jak taniec amatorów najak taniec amatorów na linietaniec amatorów na linie bezamatorów na linie bez drążkana linie bez drążka ilinie bez drążka i siatki

Każdy li­nos­koczek pot­ra­fi iść pros­to, trzy­mając się drążka. Sztu­ka po­lega na tym, by na zaw­rotnej wy­sokości złapać na li­nie równo­wagę bez drążka. -Cecelia Ahern
każdy-li­nos­koczek-pot­ra­fi-iść-pros­to-trzy­mając ę-drążka-sztu­ka po­lega-na tym-by na zaw­rotnej-wy­sokoś-złapać
Prawdziwa i najwyższa sprawiedliwość to nic innego jak miłość. -Karel Capek
prawdziwa-i-najwyższa-sprawiedliwość-to-nic-innego-jak-miłość
Miłość to nic innego, jak sympatia, która opanowała wyobraźnię. -Ewa Kuligowska
miłość-to-nic-innego-jak-sympatia-która-opanowała-wyobraźę
Wielka miłość to nie głośne narzucanie się, ale ofiara bez słów. -Adolf Heyduk
wielka-miłość-to-nie-głośne-narzucanie-ę-ale-ofiara-bez-słów
Dogmat to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia. -Anonim
dogmat-to-nic-innego-jak-wyraźny-zakaz-myślenia
Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie. -Thomas Carlyle
cóż-to-takiego-wiedza-nic-innego-jak-zapisane-doświadczenie