Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.


wielka-miłość-zdarza-ę-w-życiu-tylko-raz-wszystko-co-następuje-potem-jest-tylko-szukaniem-tej-utraconej-miłoś
marek hłaskowielkamiłośćzdarzasiężyciutylkorazwszystkoconastępujepotemjestszukaniemtejutraconejmiłościwielka miłośćmiłość zdarzazdarza sięw życiużyciu tylkotylko razco następujenastępuje potemjest tylkotylko szukaniemszukaniem tejtej utraconejutraconej miłościwielka miłość zdarzamiłość zdarza sięzdarza się wsię w życiuw życiu tylkożyciu tylko razco następuje potemjest tylko szukaniemtylko szukaniem tejszukaniem tej utraconejtej utraconej miłościwielka miłość zdarza sięmiłość zdarza się wzdarza się w życiusię w życiu tylkow życiu tylko razjest tylko szukaniem tejtylko szukaniem tej utraconejszukaniem tej utraconej miłościwielka miłość zdarza się wmiłość zdarza się w życiuzdarza się w życiu tylkosię w życiu tylko razjest tylko szukaniem tej utraconejtylko szukaniem tej utraconej miłości

Wszystko, co najażniejsze, staje się tylko raz w życiu.Tylko w życiu wszystko się postarza, wiecznie młoda jest tylko fantazja.Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.. . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci.Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne - może nawet wyższe objawienia miłości.Miłość kobiety jest tylko jedna. To nieprawda, że