Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia.


wielka-radość-jest-tak-samo-daleka-od-dobrego-zdrowia-jak-wielka-udręka-jedyną-rozkoszą-człowieka-naprawdę-zdrowego-jest-po-prostu-radość
montesquieuwielkaradośćjesttaksamodalekaoddobregozdrowiajakwielkaudrękajedynąrozkoszączłowiekanaprawdęzdrowegopoprostuistnieniawielka radośćradość jestjest taktak samosamo dalekadaleka odod dobregodobrego zdrowiazdrowia jakjak wielkawielka udrękajedyną rozkosząrozkoszą człowiekaczłowieka naprawdęnaprawdę zdrowegozdrowego jestjest popo prostuprostu radośćradość istnieniawielka radość jestradość jest takjest tak samotak samo dalekasamo daleka oddaleka od dobregood dobrego zdrowiadobrego zdrowia jakzdrowia jak wielkajak wielka udrękajedyną rozkoszą człowiekarozkoszą człowieka naprawdęczłowieka naprawdę zdrowegonaprawdę zdrowego jestzdrowego jest pojest po prostupo prostu radośćprostu radość istnieniawielka radość jest takradość jest tak samojest tak samo dalekatak samo daleka odsamo daleka od dobregodaleka od dobrego zdrowiaod dobrego zdrowia jakdobrego zdrowia jak wielkazdrowia jak wielka udrękajedyną rozkoszą człowieka naprawdęrozkoszą człowieka naprawdę zdrowegoczłowieka naprawdę zdrowego jestnaprawdę zdrowego jest pozdrowego jest po prostujest po prostu radośćpo prostu radość istnieniawielka radość jest tak samoradość jest tak samo dalekajest tak samo daleka odtak samo daleka od dobregosamo daleka od dobrego zdrowiadaleka od dobrego zdrowia jakod dobrego zdrowia jak wielkadobrego zdrowia jak wielka udrękajedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowegorozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jestczłowieka naprawdę zdrowego jest ponaprawdę zdrowego jest po prostuzdrowego jest po prostu radośćjest po prostu radość istnienia

Kobieta jest jedną wielką epicką powieścią; są w niej wszystkie wątki - dramat, miłość, radość i codzienność.Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką, jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.Wielka miłość, to taki sam dar jak zdolności pisarskie, jak radość ze słuchania muzyki, z patrzenia na dzieło sztuki - czyli to, co dają przeżycia prawie niedostępne dla większości.Radość trzeba znosić tak samo jak smutek.Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość.