Wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu, wie, że czystkę trzeba robić codziennie.


wielki-polityk-tak-jak-dobry-dozorca-domu-wie-że-czystkę-trzeba-robić-codziennie
anonimwielkipolityktakjakdobrydozorcadomuwieżeczystkętrzebarobićcodzienniewielki polityktak jakjak dobrydobry dozorcadozorca domuże czystkęczystkę trzebatrzeba robićrobić codziennietak jak dobryjak dobry dozorcadobry dozorca domuże czystkę trzebaczystkę trzeba robićtrzeba robić codziennietak jak dobry dozorcajak dobry dozorca domuże czystkę trzeba robićczystkę trzeba robić codziennietak jak dobry dozorca domuże czystkę trzeba robić codziennie

Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić.Jak to możli­we, tak bar­dzo ko­goś kochać i nie wie­dzieć o tym, budząc się codzien­nie tak da­leko od domu? Spalony polityk; Choć polityk się obnaża,to nikt go już nie zauważa.Wiel­ki po­lityk, tak jak dob­ry do­zor­ca do­mu, wie, że czys­tkę trze­ba ro­bić codziennie. A great sta­tes­man, li­ke a good house­keeper, knows that cleaning has to be do­ne eve­ry mor­ning. (ang.) Widząc niemal codziennie marze Swiatem nazywając zam­knięte pokoje w ciszy je­den haos Myśle nie spokojnie nau­czyć nie potrafię bedę tam Myśla­mi daleko radosna szalona I skończy sie patrzenie uśmieszki bedziemy w domu osobno ...kto wie Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!