Wielki to nierozum wziąć złodzieja do domu, aby nas strzegł i bronił od złodziejów zewnętrznych.


wielki-to-nierozum-wziąć-złodzieja-do-domu-aby-nas-strzegł-i-bronił-od-złodziejów-zewnętrznych
gotthold ephraim lessingwielkitonierozumwziąćzłodziejadodomuabynasstrzegłbroniłodzłodziejówzewnętrznychnierozum wziąćwziąć złodziejazłodzieja dodo domuaby nasnas strzegłstrzegł ii broniłbronił odod złodziejówzłodziejów zewnętrznychwielki to nierozumnierozum wziąć złodziejawziąć złodzieja dozłodzieja do domuaby nas strzegłnas strzegł istrzegł i broniłi bronił odbronił od złodziejówod złodziejów zewnętrznychwielki to nierozum wziąćnierozum wziąć złodzieja dowziąć złodzieja do domuaby nas strzegł inas strzegł i broniłstrzegł i bronił odi bronił od złodziejówbronił od złodziejów zewnętrznychwielki to nierozum wziąć złodziejanierozum wziąć złodzieja do domuaby nas strzegł i broniłnas strzegł i bronił odstrzegł i bronił od złodziejówi bronił od złodziejów zewnętrznych

Od mężczyzny wymaga świat siły, aby bronił praw i słuszności, kobieta tylko dobrocią i miłością panować powinna.Wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu, wie, że czystkę trzeba robić codziennie.Gdy siedzisz spokojnie w domu, marzysz o przygodzie. Gdy jednak spotka cię przygoda, przeważnie marzysz o tym, aby siedzieć w domu.Nie ok­radnę ja złodzieja, Aby mieć, co złodziej ma. Lecz gdy złodziej mnie ok­radnie, To za­biorę mu i ja. -Ivo Vuco- Każda ko­bieta chce wziąć od­wet i chce prze­baczyć. Jeśli nie odeg­ra się na nas, odeg­ra się na kimś in­nym, al­bo na nas za ko­goś innego.Każda kobieta chce wziąć odwet i chce przebaczyć. Jeśli nie odegra się na nas, odegra się na kimś innym albo na nas za kogoś innego.