Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób.


wielkie-okazje-oczekują-tych-którzy-dają-z-siebie-więcej-ż-ę-od-nich-wymaga-możemy-nie-mieć-okazji-wykonywania-wielkich-rzeczy-w-wielki
h. jackson brownwielkieokazjeoczekujątychktórzydająsiebiewięcejniżsięodnichwymagamożemyniemiećokazjiwykonywaniawielkichrzeczywielkisposóbalekażdymożewykonywaćmałesposóbwielkie okazjeokazje oczekująoczekują tychktórzy dajądają zz siebiesiebie więcejsię odod nichnich wymagamożemy nienie miećmieć okazjiokazji wykonywaniawykonywania wielkichwielkich rzeczyrzeczy ww wielkiwielki sposóbale każdykażdy możemoże wykonywaćwykonywać małemałe rzeczyrzeczy ww wielkiwielki sposóbwielkie okazje oczekująokazje oczekują tychktórzy dają zdają z siebiez siebie więcejniż się odsię od nichod nich wymagamożemy nie miećnie mieć okazjimieć okazji wykonywaniaokazji wykonywania wielkichwykonywania wielkich rzeczywielkich rzeczy wrzeczy w wielkiw wielki sposóbale każdy możekażdy może wykonywaćmoże wykonywać małewykonywać małe rzeczymałe rzeczy wrzeczy w wielkiw wielki sposób

Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, a to z wielką miłością.Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg.Świat dzieli się na dwie grupy ludzi: tych, którzy wierzą w rzeczy niewiarygodne i tych, którzy dokonują rzeczy nieprawdopodobnych.Styl dla jednych: skomplikowany sposób powiedzenia rzeczy prostych; dla innych - prosty sposób powiedzenia rzeczy skomplikowanych.Prze­mija­my. Sta­re ustępu­je miej­sca no­wemu, w ten sposób świat po­suwa się nap­rzód. Ale pa­miętaj­my o tych, którzy od­chodzą - ta pa­mięć da­je im nieśmiertelność.Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie.