Wielkie szczęście jest zwykle tak bliskie wielkiej niedoli; każdy rozumny człowiek tak dobrze to czuje, że spełnienie najgorętszych życzeń naszych po krótkiej chwili uniesienia napełnia serce smutkiem i trwogą.


wielkie-szczęście-jest-zwykle-tak-bliskie-wielkiej-niedoli-każdy-rozumny-człowiek-tak-dobrze-to-czuje-że-spełnienie-najgorętszych-życzeń
józef korzeniowskiwielkieszczęściejestzwykletakbliskiewielkiejniedolikażdyrozumnyczłowiekdobrzetoczujeżespełnienienajgorętszychżyczeńnaszychpokrótkiejchwiliuniesienianapełniasercesmutkiemtrwogąwielkie szczęścieszczęście jestjest zwyklezwykle taktak bliskiebliskie wielkiejwielkiej niedolikażdy rozumnyrozumny człowiekczłowiek taktak dobrzeże spełnieniespełnienie najgorętszychnajgorętszych życzeńżyczeń naszychnaszych popo krótkiejkrótkiej chwilichwili uniesieniauniesienia napełnianapełnia serceserce smutkiemsmutkiem ii trwogąwielkie szczęście jestszczęście jest zwyklejest zwykle takzwykle tak bliskietak bliskie wielkiejbliskie wielkiej niedolikażdy rozumny człowiekrozumny człowiek takczłowiek tak dobrzedobrze to czujeże spełnienie najgorętszychspełnienie najgorętszych życzeńnajgorętszych życzeń naszychżyczeń naszych ponaszych po krótkiejpo krótkiej chwilikrótkiej chwili uniesieniachwili uniesienia napełniauniesienia napełnia sercenapełnia serce smutkiemserce smutkiem ismutkiem i trwogą

Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg.Patrząc z tunelu drzew ponad wąwozem na niebo z białymi obłokami sunącymi z wiatrem, kochałem ten kraj tak, że byłem szczęśliwy podobnie jak jest się szczęśliwym, gdy było się z kobietą, którą się kocha naprawdę, kiedy to człowiek jest pusty i czuje, jak to znów wzbiera i już jest, i nigdy nie można tego mieć w całości, a jednak można mieć to, co jest w danej chwili, i chce się jeszcze i jeszcze więcej mieć i być, i przeżyć, posiąść znowu na zawsze, na to długie, nagle kończące się zawsze; i czas się zatrzymuje, niekiedy w tak zupełnym bezruchu, że potem czekasz, aby usłyszeć, jak zacznie płynąć, a on rusza bardzo powoli. Ale wtedy nie jesteś sam, bo jeżeli naprawdę kochałeś szczęśliwie i nietragicznie, ona kocha cię zawsze; wszystko jedno, kogo pokocha i dokąd pójdzie, ciebie kocha bardziej. Więc jeśli kochałeś jakąś kobietę i jakiś kraj, to miałeś wielkie szczęście, i jeżeli potem umrzesz, to już jest nieważne.W tej krótkiej chwi­li ser­ce bi­je mocniej, próbu­je z tym wal­czyć, lecz sta­ranie bezowocne, nie poz­wa­la mi skończyć. W tej krótkiej chwi­li nie chce nic mówić, wra­cają wspomnienia, czy war­to się trudzić? Czy to coś zmienia... W tej krótkiej chwi­li w obłęd człowiek wpada, ro­zum czy serce, które le­piej się nada? Znów do ucha mi szepcze, - zaufaj, po­kochaj, znów stąpaj niebezpiecznie...Tak kruche wszystko tak ulot­ne w życiu szczęście to chwile Życie to walka bit­wy nieuniknione tym ra­zem dobrze Wierzysz w potęgę miłości, napełnia cię ona do tego stopnia, że nie zostawia miejsca na pytania. I dobrze tak jest. Bo skoro dopuścisz się jednego pytania, jednej wątpliwości, pustka zacznie wkradać się do twojego serca.Kiedy szczęście stoi przed nami, wydaje się tak wielkie, że sięga stropu nieba. Ażeby przejść przez nasz próg, robi się tak małe, że często nie dostrzegamy go już.