Wielkim problemem tego świata jest, że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy - pełni wątpliwości


wielkim-problemem-tego-świata-jest-że-głupcy-i-fanatycy-są-tak-pewni-swych-racji-a-ludzie-mądrzy-peł-wątpliwoś
bertrand russelwielkimproblememtegoświatajestżegłupcyfanatycytakpewniswychracjiludziemądrzypełniwątpliwościwielkim problememproblemem tegotego świataświata jestże głupcygłupcy ii fanatycyfanatycy sąsą taktak pewnipewni swychswych racjiludzie mądrzymądrzypełnipełni wątpliwościwielkim problemem tegoproblemem tego światatego świata jestże głupcy igłupcy i fanatycyi fanatycy sąfanatycy są taksą tak pewnitak pewni swychpewni swych racjia ludzie mądrzyludzie mądrzypełni wątpliwościwielkim problemem tego świataproblemem tego świata jestże głupcy i fanatycygłupcy i fanatycy sąi fanatycy są takfanatycy są tak pewnisą tak pewni swychtak pewni swych racjia ludzie mądrzywielkim problemem tego świata jestże głupcy i fanatycy sągłupcy i fanatycy są taki fanatycy są tak pewnifanatycy są tak pewni swychsą tak pewni swych racji

Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości.To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie, a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości.To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.Ludzie mądrzy tworzą przysłowia, ale to głupcy je powtarzają.Do najszkodliwszych skąpców w społeczeństwie należą ludzie mądrzy mający nałóg milczenia. Do najnieznośniejszych rozrzutników - głupcy nieustannie mówiący.Mądrzy ludzie nie potrzebują rady, głupcy jej nie przyjmą.