„Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.


wielkim-zaś-zyskiem-jest-pobożność-wraz-z-poprzestaniem-na-tym-co-wystarczy-nic-bowiem-nie-przynieśliśmy-na-ten-świat-nic-też-nie-możemy-z
biblia„wielkimzaśzyskiemjestpobożnośćwrazpoprzestaniemnatymcowystarczynicbowiemnieprzynieśliśmytenświatnicteżmożemyniegowynieśćmającnatomiastżywnośćodzieniedachnadgłowąbądźmytegozadowoleni„wielkim zaśzaś zyskiemzyskiem jestjest pobożnośćpobożność wrazwraz zz poprzestaniempoprzestaniem nana tymco wystarczynic bowiembowiem nienie przynieśliśmyprzynieśliśmy nana tenten światnic teżteż nienie możemymożemy zz niegoniego wynieśćmając natomiastnatomiast żywnośćżywność ii odzienieodzienie ii dachdach nadnad głowąbądźmy zz tego„wielkim zaś zyskiemzaś zyskiem jestzyskiem jest pobożnośćjest pobożność wrazpobożność wraz zwraz z poprzestaniemz poprzestaniem napoprzestaniem na tymnic bowiem niebowiem nie przynieśliśmynie przynieśliśmy naprzynieśliśmy na tenna ten światnic też nieteż nie możemynie możemy zmożemy z niegoz niego wynieśćmając natomiast żywnośćnatomiast żywność iżywność i odzieniei odzienie iodzienie i dachi dach naddach nad głowąbądźmy z tego

Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga.Mar­twię się o NIEGO, codzien­nie myślę o NIM. Gdy GO nie widzę zas­ta­nawiam się czy nic się nie stało... A ON .... pew­nie na­wet o tym nie wiem. Nie do­myśla się nicze­go, żyje włas­nym życiem. A może.... ...może ON też o mnie myśli i mar­twi się??? Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec, a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące.Świat nie jest piłką footballową, Świat się podbija głową! głową! głową!wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może