Wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy.


wielkość-człowieka-jest-wielka-w-tym-że-zna-on-swoją-nędzę-drzewo-nie-zna-swojej-nędzy
blaise pascalwielkośćczłowiekajestwielkatymżeznaonswojąnędzędrzewonieswojejnędzywielkość człowiekaczłowieka jestjest wielkawielka ww tymże znazna onon swojąswoją nędzędrzewo nienie znazna swojejswojej nędzywielkość człowieka jestczłowieka jest wielkajest wielka wwielka w tymże zna onzna on swojąon swoją nędzędrzewo nie znanie zna swojejzna swojej nędzywielkość człowieka jest wielkaczłowieka jest wielka wjest wielka w tymże zna on swojązna on swoją nędzędrzewo nie zna swojejnie zna swojej nędzywielkość człowieka jest wielka wczłowieka jest wielka w tymże zna on swoją nędzędrzewo nie zna swojej nędzy

Mądry od nikogo nie doznaje lekceważenia; zna swoją wielkość.Cynikiem nazywamy takiego człowieka, co zna cenę wszystkich rzeczy, a nie zna wartości żadnej z nich.O naprawie praw. Wielka to rzecz - umiejętność naprawiania błędów. Najmniejszą trudność sprawia ich rozpoznanie. Zna się je zazwyczaj aż nadto i odczuwa się je tak wyraźnie, że chciałoby się gwałtownie zburzyć to, co rodziło się powoli. Czując, że mamy w tym przedsięwzięciu po swojej stronie Słuszność, nie dociekamy, czy towarzyszy nam też Przezorność.Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują.Jeśli is­tnieje coś w życiu, za co po­win­niśmy być wdzięczni bo­gom - po­za sa­mym życiem - to dar, iż nie zna­my siebie: nie zna­my siebie i nie zna­my jed­ni drugich.Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem.