Wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy.


wielkość-człowieka-jest-wielka-w-tym-że-zna-on-swoją-nędzę-drzewo-nie-zna-swojej-nędzy
blaise pascalwielkośćczłowiekajestwielkatymżeznaonswojąnędzędrzewonieswojejnędzywielkość człowiekaczłowieka jestjest wielkawielka ww tymże znazna onon swojąswoją nędzędrzewo nienie znazna swojejswojej nędzywielkość człowieka jestczłowieka jest wielkajest wielka wwielka w tymże zna onzna on swojąon swoją nędzędrzewo nie znanie zna swojejzna swojej nędzywielkość człowieka jest wielkaczłowieka jest wielka wjest wielka w tymże zna on swojązna on swoją nędzędrzewo nie zna swojejnie zna swojej nędzywielkość człowieka jest wielka wczłowieka jest wielka w tymże zna on swoją nędzędrzewo nie zna swojej nędzy

Mądry od nikogo nie doznaje lekceważenia; zna swoją wielkość. -Seneka
mądry-od-nikogo-nie-doznaje-lekceważenia-zna-swoją-wielkość
Cynikiem nazywamy takiego człowieka, co zna cenę wszystkich rzeczy, a nie zna wartości żadnej z nich. -Oscar Wilde
cynikiem-nazywamy-takiego-człowieka-co-zna-cenę-wszystkich-rzeczy-a-nie-zna-wartoś-żadnej-z-nich
Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują. -Baruch Spinoza
ludzka-wol­ność-ludzi-po­lega-za­led­wie-na tym-że człowiek-zna-swo­-prag­nienia-nie zna-na­tomiast-przyczyn-które- wywołują
Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem. -Zhuangzi
kto-zna-swoją-głupotę-nie-jest-wielkim-głupcem