Wielkość człowieka mierzy się nie tylko tym, co w życiu osiągnął, lecz także tym, czego w życiu umiał się wyrzec.


wielkość-człowieka-mierzy-ę-nie-tylko-tym-co-w-życiu-osiągnął-lecz-także-tym-czego-w-życiu-umiał-ę-wyrzec
tadeusz hipolit czeżowskiwielkośćczłowiekamierzysięnietylkotymcożyciuosiągnąłlecztakżeczegoumiałwyrzecwielkość człowiekaczłowieka mierzymierzy sięsię nienie tylkotylko tymco ww życiużyciu osiągnąłlecz takżetakże tymczego ww życiużyciu umiałumiał sięsię wyrzecwielkość człowieka mierzyczłowieka mierzy sięmierzy się niesię nie tylkonie tylko tymco w życiuw życiu osiągnąłlecz także tymczego w życiuw życiu umiałżyciu umiał sięumiał się wyrzecwielkość człowieka mierzy sięczłowieka mierzy się niemierzy się nie tylkosię nie tylko tymco w życiu osiągnąłczego w życiu umiałw życiu umiał siężyciu umiał się wyrzecwielkość człowieka mierzy się nieczłowieka mierzy się nie tylkomierzy się nie tylko tymczego w życiu umiał sięw życiu umiał się wyrzec

W życiu trzeba się starać o dwie rzeczy: po pierwsze, aby zdobyć to, czego pragniemy, a po drugie, żeby potem umieć się tym cieszyć. Tylko najmądrzejszym udaje się to ostatnie.Wszystko polega na tym, czego się w życiu szuka i co uważa za najważniejsze.Naj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziew po­między tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości.Nieszczęście jest także dobre. W czasie choroby nauczyłem się wiele, czego bym się nigdy w życiu nie nauczył.Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia.We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga. Wte­dy do ser­ca wkroczy radość.