Wielu ludzi jest zbyt dobrze wychowanych na to, aby mówić z pełnymi ustami. Ale nie przeszkadza im to jednak czynić z absolutnie pustą głową.


wielu-ludzi-jest-zbyt-dobrze-wychowanych-na-to-aby-mówić-z-pełnymi-ustami-ale-nie-przeszkadza-im-to-jednak-czynić-z-absolutnie-pustą-głową
eleonora rooseveltwieluludzijestzbytdobrzewychowanychnatoabymówićpełnymiustamialenieprzeszkadzaimtojednakczynićabsolutniepustągłowąwielu ludziludzi jestjest zbytzbyt dobrzedobrze wychowanychwychowanych naaby mówićmówić zz pełnymipełnymi ustamiale nienie przeszkadzaprzeszkadza imjednak czynićczynić zz absolutnieabsolutnie pustąpustą głowąwielu ludzi jestludzi jest zbytjest zbyt dobrzezbyt dobrze wychowanychdobrze wychowanych naaby mówić zmówić z pełnymiz pełnymi ustamiale nie przeszkadzanie przeszkadza imim to jednakjednak czynić zczynić z absolutniez absolutnie pustąabsolutnie pustą głowąwielu ludzi jest zbytludzi jest zbyt dobrzejest zbyt dobrze wychowanychzbyt dobrze wychowanych naaby mówić z pełnymimówić z pełnymi ustamiale nie przeszkadza imprzeszkadza im to jednakim to jednak czynićjednak czynić z absolutnieczynić z absolutnie pustąz absolutnie pustą głowąwielu ludzi jest zbyt dobrzeludzi jest zbyt dobrze wychowanychjest zbyt dobrze wychowanych naaby mówić z pełnymi ustaminie przeszkadza im to jednakprzeszkadza im to jednak czynićim to jednak czynić zjednak czynić z absolutnie pustączynić z absolutnie pustą głową

Dobrze wychowanych ludzi można poznać po tym, ze źle wychowanych ludzi traktują oni jak dobrze wychowanych...Lubię dobrze wychowanych ludzi, wolałbym jednak lepiej naród wychowany.Większość ludzi jest zbyt tchórzliwa, by czynić coś złego i zbyt słaba, by czynić coś dobrego.Zbyt dobrze znam ludzi, aby nie dostrzec, że obrażony zawsze przebacza, ale obrażający nigdy.Chcąc zmusić ludzi, aby o nas mówili, jedyny to sposób - czynić dobrze.Być może nic nie jest warte zachodu, aby to lub tamto czynić. Ale wszystko, co czynimy, jest w każdym razie warte, aby to czynić doskonale.