Wielu ludzi, którzy nie uczyli się nigdy rozumu, żyje rozumnie.


wielu-ludzi-którzy-nie-uczyli-ę-nigdy-rozumu-żyje-rozumnie
demokrytwieluludziktórzynieuczylisięnigdyrozumużyjerozumniewielu ludziktórzy nienie uczyliuczyli sięsię nigdynigdy rozumużyje rozumniektórzy nie uczylinie uczyli sięuczyli się nigdysię nigdy rozumuktórzy nie uczyli sięnie uczyli się nigdyuczyli się nigdy rozumuktórzy nie uczyli się nigdynie uczyli się nigdy rozumu

Do wielu anomalii, do jakich skłonna jest natura ludzka, moraliści nigdy nie zaliczali zbytniej życzliwości wobec ludzi, którzy nas otwarcie lżą.Więcej ludzi żyje według zmysłów, niż podług rozumu.Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali.Przeludnienie świata doprowadziło do tego, że w jednym człowieku żyje wielu ludzi.Z literatury się nie żyje. Żyje się przy literaturze, poprzez literaturę, koło niej. Mnóstwo ludzi żyje z książki - ale sam jej twórca wyżyć z tego nie może.Istnieje na tym świecie wielu ludzi, którzy spędzają tyle czasu dbając o zdrowie, że nie mają czasu, by się nim cieszyć.