Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu.


wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
michel de montaignewielumężczyznmożemówićprawdziwiealeporządnieroztropniebystrzepotrafitylkoniewieluwielu mężczyznmężczyzn możemoże mówićmówić prawdziwieprawdziwiealeale mówićmówić porządnieroztropnie ii bystrzebystrze potrafipotrafi tylkotylko niewieluwielu mężczyzn możemężczyzn może mówićmoże mówić prawdziwiemówić prawdziwieale mówićale mówić porządnieroztropnie i bystrzei bystrze potrafibystrze potrafi tylkopotrafi tylko niewieluwielu mężczyzn może mówićmężczyzn może mówić prawdziwiemoże mówić prawdziwieale mówić porządnieroztropnie i bystrze potrafii bystrze potrafi tylkobystrze potrafi tylko niewieluwielu mężczyzn może mówić prawdziwiemężczyzn może mówić prawdziwieroztropnie i bystrze potrafi tylkoi bystrze potrafi tylko niewielu

Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci Każdy dureń potrafi mówić prawdę, ale zręczne kłamstwo wymaga niejakiej wprawy.Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie czytać.Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć.Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.