Wielu mężczyzna ma bardzo subtelny sposób krytykowania swoich żon. Wszędzie opowiadają, że to ona zrobiła go tym, czym jest.


wielu-mężczyzna-bardzo-subtelny-sposób-krytykowania-swoich-żon-wszędzie-opowiadają-że-to-ona-zrobiła-go-tym-czym-jest
jean desmartewielumężczyznabardzosubtelnysposóbkrytykowaniaswoichżonwszędzieopowiadajążetoonazrobiłagotymczymjestwielu mężczyznamężczyzna mama bardzobardzo subtelnysubtelny sposóbsposób krytykowaniakrytykowania swoichswoich żonwszędzie opowiadająona zrobiłazrobiła gogo tymczym jestwielu mężczyzna mamężczyzna ma bardzoma bardzo subtelnybardzo subtelny sposóbsubtelny sposób krytykowaniasposób krytykowania swoichkrytykowania swoich żonże to onaona zrobiła gozrobiła go tymwielu mężczyzna ma bardzomężczyzna ma bardzo subtelnyma bardzo subtelny sposóbbardzo subtelny sposób krytykowaniasubtelny sposób krytykowania swoichsposób krytykowania swoich żonże to ona zrobiłaona zrobiła go tymwielu mężczyzna ma bardzo subtelnymężczyzna ma bardzo subtelny sposóbma bardzo subtelny sposób krytykowaniabardzo subtelny sposób krytykowania swoichsubtelny sposób krytykowania swoich żonże to ona zrobiła go

Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach.Nie powinniśmy zbyt szybko wierzyć w to, co nam opowiadają: wielu zmyśla po to, aby oszukiwać, a wielu dlatego, że ich samych oszukano.Mężczyzna wchodzi do świątyni nauki jako jej czciciel, kobieta jak mniszka do klasztoru. On nie potrzebuje się wyrzekać niczego, ona bardzo wiele. On pozostaje ciągle mężczyzną, ona zamienia się w półkobietę. Jemu każdy warunek życia pomaga, z nią każdy walczy.Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.Bogaty mężczyzna jest często tylko biednym mężczyzną z bardzo dużymi pieniędzmi.