Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zamienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne. Miłość niszczy prawa i nadaje nowe.


wielu-mniema-i-głosi-że-miłość-odbiera-rozum-i-ludzi-jakoby-w-głupców-zamienia-zdaje-mi-ę-że-to-mniemanie-jest-mylne-miłość-niszczy
giovanni boccacciowielumniemagłosiżemiłośćodbierarozumludzijakobygłupcówzamieniazdajemisiętomniemaniejestmylnemiłośćniszczyprawanadajenowewielu mniemamniema ii głosiże miłośćmiłość odbieraodbiera rozumrozum ii ludziludzi jakobyjakoby ww głupcówgłupców zamieniazdaje mimi sięmniemanie jestjest mylnemiłość niszczyniszczy prawaprawa ii nadajenadaje nowewielu mniema imniema i głosiże miłość odbieramiłość odbiera rozumodbiera rozum irozum i ludzii ludzi jakobyludzi jakoby wjakoby w głupcóww głupców zamieniazdaje mi sięże to mniemaniemniemanie jest mylnemiłość niszczy prawaniszczy prawa iprawa i nadajei nadaje nowe

Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe. -Giovanni Boccaccio
miłość-jest-potęgą-która-niszczy-prawa-i-nadaje-nowe
Miłość jest potęgą, która niszczy pra­wa i na­daje nowe. -Giovanni Boccaccio
miłość-jest potęgą-która-niszczy-pra­wa-i na­daje-nowe
Miłość jest dzieckiem wieczności. Odbiera wspomnienia o początku i odbiera strach przed końcem. -Anne Louise Stael - Holstein
miłość-jest-dzieckiem-wiecznoś-odbiera-wspomnienia-o-początku-i-odbiera-strach-przed-końcem
Miłość odbiera rozum tym, co go posiadają, a daje tym, co go nie mają. -Denis Diderot
miłość-odbiera-rozum-tym-co-go-posiadają-a-daje-tym-co-go-nie-mają