Wielu z nas obiera so­bie rożne ce­le. Naj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lu, jak wygląda nasza wędrówka. Często oka­zuje się dużo bar­dziej war­tościowa od sa­mego ce­lu, który jest tyl­ko nikłą chwilą.


wielu-z nas-obiera-so­bie-rożne-­-naj­ważniej­sze jest to jak dążymy-do ­lu-jak wygląda-nasza-wędrówka-często oka­zuje ę-żo
emmanuelwieluz nasobieraso­bierożnece­lenaj­ważniej­sze jest to jak dążymydo ce­lujak wyglądanaszawędrówkaczęsto oka­zuje siędużobar­dziejwar­tościowaod sa­megoce­luktóryjest tyl­konikłąchwiląwielu z nasz nas obieraobiera so­bieso­bie rożnerożne ce­lenaj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lujak wygląda naszanasza wędrówkaczęsto oka­zuje się dużodużo bar­dziejbar­dziej war­tościowawar­tościowa od sa­megood sa­mego ce­luktóry jest tyl­kojest tyl­ko nikłąnikłą chwiląwielu z nas obieraz nas obiera so­bieobiera so­bie rożneso­bie rożne ce­lejak wygląda nasza wędrówkaczęsto oka­zuje się dużo bar­dziejdużo bar­dziej war­tościowabar­dziej war­tościowa od sa­megowar­tościowa od sa­mego ce­luktóry jest tyl­ko nikłąjest tyl­ko nikłą chwilą

Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)
często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­
Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka - przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim. -Tadeusz Borowski
uśmie­cham ę-i myślę-że człowiek-zaw­sze-na no­wo-od­najdu­-człowieka-przez-miłość-i że to jest rzecz-naj­ważniej­sza