Wielu z nas obiera so­bie rożne ce­le. Naj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lu, jak wygląda nasza wędrówka. Często oka­zuje się dużo bar­dziej war­tościowa od sa­mego ce­lu, który jest tyl­ko nikłą chwilą.


wielu-z nas-obiera-so­bie-rożne-­-naj­ważniej­sze jest to jak dążymy-do ­lu-jak wygląda-nasza-wędrówka-często oka­zuje ę-żo
emmanuelwieluz nasobieraso­bierożnece­lenaj­ważniej­sze jest to jak dążymydo ce­lujak wyglądanaszawędrówkaczęsto oka­zuje siędużobar­dziejwar­tościowaod sa­megoce­luktóryjest tyl­konikłąchwiląwielu z nasz nas obieraobiera so­bieso­bie rożnerożne ce­lenaj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lujak wygląda naszanasza wędrówkaczęsto oka­zuje się dużodużo bar­dziejbar­dziej war­tościowawar­tościowa od sa­megood sa­mego ce­luktóry jest tyl­kojest tyl­ko nikłąnikłą chwiląwielu z nas obieraz nas obiera so­bieobiera so­bie rożneso­bie rożne ce­lejak wygląda nasza wędrówkaczęsto oka­zuje się dużo bar­dziejdużo bar­dziej war­tościowabar­dziej war­tościowa od sa­megowar­tościowa od sa­mego ce­luktóry jest tyl­ko nikłąjest tyl­ko nikłą chwilą

Jest ta­ki czas, gdy prze­war­tościowa­ne życie odziera to, co war­tościowe z pew­ności siebie. Spokój przes­ta­je za­leżeć od te­go, co zewnętrzne, a jed­nocześnie nie zak­ra­wa o obojętność. Na no­wo za­biegasz o swoich blis­kich i jak nig­dy wcześniej doceniasz. Często tym cza­sem oka­zuje się za późno.Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać.Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Jak wi­dać, los lu­bi płatać roz­maite psi­kusy. Po­cie­szające w tym wszys­tkim jest to, że - jak się oka­zuje - nie tyl­ko idealiści dos­tają na tym naj­lep­szym ze światów w dupę.Jest co­raz bar­dziej normalne Tyl­ko to co jest bar­dziej nachalne Naj­lep­sze jest to co się sprzeda Chu­jowe to co sprze­dać się nie da Każdy to widzi, w środ­ku miasta Sta­tua z gówna wyrasta Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka - przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim.