Wiem, że ba­nany będą in­ne i sprze­daw­cy in­ni, a na ga­zetach będzie in­na da­ta. Lecz one, po­nieważ nie żyją, będą trwać, choć in­ne; ja zaś, po­nieważ żyję, przes­tanę is­tnieć, choć się nie zmienię.


wiem-że ba­nany-będą-in­ne-i sprze­daw­cy-in­-a na ga­zetach-będzie-in­na-da­-lecz one-po­nieważ-nie żyją-będą-trwać-choć
fernando pessoawiemże ba­nanybędąin­nei sprze­daw­cyin­nia na ga­zetachbędziein­nada­talecz onepo­nieważnie żyjątrwaćchoćin­neja zaśżyjęprzes­tanęis­tniećchoć sięnie zmienięże ba­nany będąbędą in­nein­ne i sprze­daw­cyi sprze­daw­cy in­nia na ga­zetach będziebędzie in­nain­na da­tapo­nieważ nie żyjąbędą trwaćchoć in­nepo­nieważ żyjęprzes­tanę is­tniećchoć się nie zmienięże ba­nany będą in­nebędą in­ne i sprze­daw­cyin­ne i sprze­daw­cy in­nia na ga­zetach będzie in­nabędzie in­na da­ta

Wiem, że banany będą inne i sprzedawcy inni, a na gazetach będzie inna data. Lecz one, ponieważ nie żyją, będą trwać, choć inne; ja zaś, ponieważ żyję, przestanę istnieć, choć się nie zmienię.Sa­me słowa nie będą święte, jeśli choć trochę nie będą święte us­ta, które je głoszą.Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa mo­je w was trwać będą, proście o co­kol­wiek byście chcieli, sta­nie się wam.Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do lubej wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litanii choć nawoływania.Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać.