„Wiem, że człowiek jest zdol­ny do wiel­kich czynów, ale jeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiego uczu­cia, nie in­te­resu­je mnie”.


wiem-że człowiek-jest zdol­ny-do wiel­kich-czynów-ale-śli-nie jest zdol­ny-do wiel­kiego-uczu­cia-nie in­te­resu­-mnie
gieenka„wiemże człowiekjest zdol­nydo wiel­kichczynówalejeślinie jest zdol­nydo wiel­kiegouczu­cianie in­te­resu­jemnie”że człowiek jest zdol­nyjest zdol­ny do wiel­kichdo wiel­kich czynówale jeślijeśli nie jest zdol­nynie jest zdol­ny do wiel­kiegodo wiel­kiego uczu­cianie in­te­resu­je mnie”że człowiek jest zdol­ny do wiel­kichjest zdol­ny do wiel­kich czynówale jeśli nie jest zdol­nyjeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiegonie jest zdol­ny do wiel­kiego uczu­ciaże człowiek jest zdol­ny do wiel­kich czynówale jeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiegojeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiego uczu­ciaale jeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiego uczu­cia

Skrom­ność przy prze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłą szcze­rością; przy wiel­kich ta­len­tach - obłudą.Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa.Przy­jaźń - ty­le teorii i słów na ok­reśle­nie jej is­tnieje, a jed­nak tyl­ko te naj­praw­dziw­sze uczu­cia po­kazują, że i tak nic nie jest w sta­nie za­mieścić jej wiel­kiego wy­miaru w tekście.Zadzi­wiająca jest zdol­ność chu­dych sta­ruszek do dźwi­gania wiel­kich ładunków. Dokład­ne ba­dania wy­kazują, że mrówka pot­ra­fi unieść ładu­nek stok­rotnie prze­wyższający wagę jej ciała, ale nie udało się ok­reślić żad­nej gra­nicy mo­cy unoszącej dla prze­ciętnej, drob­nej, osiem­dziesięciolet­niej bab­ki hiszpańskiego chłopa.W końcu te­go właśnie szu­kamy w książkach: wiel­kich uczuć, które nig­dy nie stały się naszym udziałem, i wiel­kiego bólu, które­go łat­wo się poz­być, za­mykając książkę.Na­tura ludzka ma wiel­kie zdol­ności sa­mood­radza­nia się.