Wiem, że nie miałem zbyt wiele cza­su na naukę ma­nier z Waszyn­gto­nu, ale jes­tem w po­lity­ce wys­tar­czająco długo, żeby wie­dzieć, że te ma­niery muszą się zmienić.


wiem-że nie miałem-zbyt-wiele-cza­su-na naukę-­nier-z waszyn­gto­nu-ale-jes­tem-w po­lity­-wys­tar­czająco-długo-żeby-wie­dzieć
barack obamawiemże nie miałemzbytwielecza­suna naukęma­nierz waszyn­gto­nualejes­temw po­lity­cewys­tar­czającodługożebywie­dziećże te ma­nierymuszą sięzmienićże nie miałem zbytzbyt wielewiele cza­sucza­su na naukęna naukę ma­nierma­nier z waszyn­gto­nuale jes­temjes­tem w po­lity­cew po­lity­ce wys­tar­czającowys­tar­czająco długożeby wie­dziećże te ma­niery muszą sięmuszą się zmienićże nie miałem zbyt wielezbyt wiele cza­suwiele cza­su na naukęcza­su na naukę ma­nierna naukę ma­nier z waszyn­gto­nuale jes­tem w po­lity­cejes­tem w po­lity­ce wys­tar­czającow po­lity­ce wys­tar­czająco długoże te ma­niery muszą się zmienić

Jes­tem wys­tar­czająco dum­ny z te­go, co jed­nak wiem, aby przyz­nać z całą skrom­nością, iż nie wiem wszystkiego; Wiem jak dot­rzeć W za­kamar­ki Ciebie Wiem i widzę Za­pach emoc­ji na ciele Czuję bi­cie Ser­ca ko­biece­go Jes­tem z tobą I nie chcę już Więcej wie­dzieć Cze­go ci trze­ba Jes­tem i ty jes­teś Wys­tar­czy dla nas Darów Bożych Z błękit­ne­go nieba Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic...Nie jes­tem wys­tar­czająco dob­ra dla Ciebie ?  Wiesz co to oz­nacza ? Nig­dy nie będę two­ja, nie jes­tem idealna, nie mam fi­gur­ki modelki, ani zacho­wania księżniczki, tym­bar­dziej głosu słowika. Nig­dy nie będę ideal­na w Twoich oczach. Nie warto. Ale i tak codzien­nie wie­czo­rem pat­rze w lus­tro i proszę byś mnie pokochał. Chce być idealna. Idealna.- znałaś Go 10 lat... !!! - dzieliłam z Nim życie, pościel i sny, ale to nie wys­tar­cza by po­wie­dzieć, że Go znam....Naj­gorzej jest, gdy wiesz co chcesz od życia, ale nie jes­teś wys­tar­czająco sil­ny i wyt­rwały, by o to walczyć...