Wiem, że banany będą inne i sprzedawcy inni, a na gazetach będzie inna data. Lecz one, ponieważ nie żyją, będą trwać, choć inne; ja zaś, ponieważ żyję, przestanę istnieć, choć się nie zmienię.


wiem-że-banany-będą-inne-i-sprzedawcy-inni-a-na-gazetach-będzie-inna-data-lecz-one-ponieważ-nie-żyją-będą-trwać-choć-inne-ja-zaś
fernando pessoawiemżebananybędąinnesprzedawcyinninagazetachbędzieinnadataleczoneponieważnieżyjątrwaćchoćinnejazaśżyjęprzestanęistniećsięzmienięże bananybanany będąbędą inneinne ii sprzedawcysprzedawcy innina gazetachgazetach będziebędzie innainna datalecz oneponieważ nienie żyjąbędą trwaćchoć inneja zaśponieważ żyjęprzestanę istniećchoć sięsię nienie zmienięże banany będąbanany będą innebędą inne iinne i sprzedawcyi sprzedawcy innia na gazetachna gazetach będziegazetach będzie innabędzie inna dataponieważ nie żyjąchoć się niesię nie zmienię

Wiem, że ba­nany będą in­ne i sprze­daw­cy in­ni, a na ga­zetach będzie in­na da­ta. Lecz one, po­nieważ nie żyją, będą trwać, choć in­ne; ja zaś, po­nieważ żyję, przes­tanę is­tnieć, choć się nie zmienię.The Beatles to przeszłość, ale John, Paul, George i Ringo... Bóg jeden wie, jakie relacje będą posiadali w przyszłości. Ja nie wiem. Ciągle kocham tych facetów. Ponieważ oni zawszę będą tymi ludźmi, którzy byli częścią mojego życia.Sa­me słowa nie będą święte, jeśli choć trochę nie będą święte us­ta, które je głoszą.Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy.Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli.