Wiem, że jest Ktoś, kto mnie kocha niezależnie od tego, czy mi wychodzi źle, czy dobrze.


wiem-że-jest-ktoś-kto-mnie-kocha-niezależnie-od-tego-czy-mi-wychodzi-ź-czy-dobrze
anonimwiemżejestktośktomniekochaniezależnieodtegoczymiwychodziźledobrzeże jestjest ktośkto mniemnie kochakocha niezależnieniezależnie odod tegoczy mimi wychodziwychodzi źleczy dobrzeże jest ktośkto mnie kochamnie kocha niezależniekocha niezależnie odniezależnie od tegoczy mi wychodzimi wychodzi źlekto mnie kocha niezależniemnie kocha niezależnie odkocha niezależnie od tegoczy mi wychodzi źlekto mnie kocha niezależnie odmnie kocha niezależnie od tego

Niezależnie od tego, czy życie jest komedią, czy tragedią, wszyscy i tak dobijają się o role tytułowe.Zdolności oznaczają, że coś potrafimy robić. Robimy zaś to, na czym nam zależy. A nasz stosunek do tego, co robimy, decyduje o tym, czy spisujemy się dobrze, czy źle.Od­szedł ode mnie wczo­raj. Nie wiem, czy płakać, czy się śmiać. Nie wiem na­wet, czy tęsknię. Cicho tak ja­koś tyl­ko, na połówce złama­nego serca.Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje.Stoję tu oczy mam zam­knięte, rękę wy­ciągniętą przed siebie. Czy jest ktoś to chwy­ci mnie za nią? Cze­kam... Czy ktoś po­może? Przy­jacielu gdzie jes­teś? Ja stoję tu i czekam.Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności...