Wiem, że jestem nieśmiertelny. Przebrnęliśmy dotąd przez tryliony zim i lat, czekają nas jeszcze tryliony, i jeszcze tryliony przed nimi.


wiem-że-jestem-nieśmiertelny-przebrnęliśmy-dotąd-przez-tryliony-zim-i-lat-czekają-nas-jeszcze-tryliony-i-jeszcze-tryliony-przed-nimi
walt whitmanwiemżejestemnieśmiertelnyprzebrnęliśmydotądprzeztrylionyzimlatczekająnasjeszczetrylionyprzednimiże jestemjestem nieśmiertelnyprzebrnęliśmy dotąddotąd przezprzez trylionytryliony zimzim ii latczekają nasnas jeszczejeszcze trylionyi jeszczejeszcze trylionytryliony przedprzed nimiże jestem nieśmiertelnyprzebrnęliśmy dotąd przezdotąd przez trylionyprzez tryliony zimtryliony zim izim i latczekają nas jeszczenas jeszcze trylionyi jeszcze trylionyjeszcze tryliony przedtryliony przed nimiprzebrnęliśmy dotąd przez trylionydotąd przez tryliony zimprzez tryliony zim itryliony zim i latczekają nas jeszcze trylionyi jeszcze tryliony przedjeszcze tryliony przed nimiprzebrnęliśmy dotąd przez tryliony zimdotąd przez tryliony zim iprzez tryliony zim i lati jeszcze tryliony przed nimi

Ciepłe, pa­piero­we ścian­ki z logotypem sy­reny, ra­tują mo­je zim­ne dłonie przed sa­mot­nością uli­cy i nieobecnością obec­nych jeszcze niez­na­jomych, choć już tak ob­cych dla zaczy­nające­go dzień miasta. Chciałabym spać, choć do­piero wstałam. Na­dałam so­bie imię, wy­pisa­ne na kubku, żeby czuć, że jeszcze mogę coś zmienić.wiem, że tak wiele nas różni, ale wiesz co jest naj­piękniej­sze? że jeszcze więcej nas łączy.W la­tach wczes­nej młodości stoimy przed cze­kającym nas życiem ni­by dzieci przed kur­tyną teat­ralną, ra­dośnie i w na­pięciu wyglądając rzeczy, które mają na­dejść. Na szczęście nie wiemy, co rzeczy­wiście na­dej­dzie. Kto by to bo­wiem wie­dział, ten na dzieci mógłby spoglądać jak na niewin­nych wi­nowajców, ska­zanych co praw­da nie na śmierć, lecz na życie, ale nie znających jeszcze brzmienia swe­go wyroku.Kobieta dotąd jeszcze w mężczyźnie, do którego ciągną ją zmysły, szuka człowieka. I to jest przyczyna jej nieszczęść.Większość kobiet jest przekonana, że mężczyźni są ostatnimi nędznikami, lecz dotąd nie znalazły jeszcze żadnego surogatu w to miejsce.