Wiem na­reszcie czym chciałbym być, kiedy do­rosnę. Kiedy do­rosnę chciałbym być małym chłopcem.


wiem-na­reszcie-czym-chciałbym-być-kiedy-do­rosnę-kiedy do­rosnę-chciałbym-być-łym-chłopcem
joseph hellerwiemna­reszcieczymchciałbymbyćkiedydo­rosnękiedy do­rosnębyćmałymchłopcemwiem na­reszciena­reszcie czymczym chciałbymchciałbym byćkiedy do­rosnękiedy do­rosnę chciałbymchciałbym byćbyć małymmałym chłopcemwiem na­reszcie czymna­reszcie czym chciałbymczym chciałbym byćkiedy do­rosnę chciałbym byćchciałbym być małymbyć małym chłopcemwiem na­reszcie czym chciałbymna­reszcie czym chciałbym byćkiedy do­rosnę chciałbym być małymchciałbym być małym chłopcemwiem na­reszcie czym chciałbym byćkiedy do­rosnę chciałbym być małym chłopcem

Chciałbym zwa­riować - ta­ka czasami, przychodzi myśl. Chciałbym w czte­rech ścianach, bez kla­mek - być. Na wys­pie samotnej, da­leko od świata… Chciałbym…? Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym.Spon­ta­nicznośc to jed­na z tych cech z których chy­ba nig­dy nie wy­rosnę,zas­tanwiam się tyl­ko,kiedy dop­ro­wadzi mnie do skraj­ne­go szaleństwa.To nie tak, że boję się um­rzeć. Po pros­tu nie chciałbym być w pob­liżu, kiedy to się stanie.pa­miętam tam­ten czas pa­miętam ten ciepły wiatr pa­miętam te wie­czo­ry pa­miętam o pro­mieniach słońca chciałbym jeszcze raz złapać tam­ten wiatr chciałbym jeszcze raz poczuć tam­ten czas chciałbym dot­rzeć tam znów chciałbym poczuć jej mgłę o po­ran­ku chciałbym znów widzieć te gwiaz­dy chciałbym znów poczuć jej od­dech nie mogę się docze­kać pow­ro­tu nad rzekę Po­konasz każdą śmierć, gdy na py­tanie: kim chciałbyś być, od­po­wiesz: chciałbym być do­wodem na is­tnienie miłości.