Wiemy wprawdzie, że istnieje niemało badaczy naukowych, którzy zajmują się np. zagadnieniami fizycznymi, są jednocześnie wierzącymi katolikami. Wierzenia katolickie mogą u takiego uczonego nie wyierać żadnego wpływu na jego badania np. nad falami elektrycznymi, ale uczony ten nawet nie spróbuje objaśniać radiotelegrafii przy pomocy działania łaski bożej lub wtrącania się w tę sprawę jakiś duchów niebiańskich. Gdyby tak czynił, odebrałby mu katedrę nawet najgłupszy z uniwersytetów katolickich. Można być bardzo cenionym fizykiem i jednocześnie pisać lub mówić głupstwa w sprawach społecznych lub religijnych. Dowodzi to tylko niekonsekwencji wewnętrznej takiego uczonego, ale nie pogodzenia religii z nauką.


wiemy-wprawdzie-że-istnieje-niemało-badaczy-naukowych-którzy-zajmują-ę-np-zagadnieniami-fizycznymi-są-jednocześnie-wierzącymi-katolikami
henryk cunowiemywprawdzieżeistniejeniemałobadaczynaukowychktórzyzajmująsięnpzagadnieniamifizycznymijednocześniewierzącymikatolikamiwierzeniakatolickiemogątakiegouczonegoniewyieraćżadnegowpływunajegobadanianadfalamielektrycznymialeuczonytennawetspróbujeobjaśniaćradiotelegrafiiprzypomocydziałaniałaskibożejlubwtrącaniasprawęjakiśduchówniebiańskichgdybytakczyniłodebrałbymukatedręnajgłupszyuniwersytetówkatolickichmożnabyćbardzocenionymfizykiempisaćmówićgłupstwasprawachspołecznychreligijnychdowodzitotylkoniekonsekwencjiwewnętrznejuczonegopogodzeniareligiinaukąwiemy wprawdzieże istniejeistnieje niemałoniemało badaczybadaczy naukowychktórzy zajmujązajmują sięsię npzagadnieniami fizycznymisą jednocześniejednocześnie wierzącymiwierzącymi katolikamiwierzenia katolickiekatolickie mogąmogą uu takiegotakiego uczonegouczonego nienie wyieraćwyierać żadnegożadnego wpływuwpływu nana jegojego badaniabadania npnad falamifalami elektrycznymiale uczonyuczony tenten nawetnawet nienie spróbujespróbuje objaśniaćobjaśniać radiotelegrafiiradiotelegrafii przyprzy pomocypomocy działaniadziałania łaskiłaski bożejbożej lublub wtrącaniawtrącania siętę sprawęsprawę jakiśjakiś duchówduchów niebiańskichgdyby taktak czyniłodebrałby mumu katedrękatedrę nawetnawet najgłupszynajgłupszy zz uniwersytetówuniwersytetów katolickichmożna byćbyć bardzobardzo cenionymcenionym fizykiemfizykiem ii jednocześniejednocześnie pisaćpisać lublub mówićmówić głupstwagłupstwa ww sprawachsprawach społecznychspołecznych lublub religijnychtylko niekonsekwencjiniekonsekwencji wewnętrznejwewnętrznej takiegotakiego uczonegoale nienie pogodzeniapogodzenia religiireligii zz naukąże istnieje niemałoistnieje niemało badaczyniemało badaczy naukowychktórzy zajmują sięzajmują się npsą jednocześnie wierzącymijednocześnie wierzącymi katolikamiwierzenia katolickie mogąkatolickie mogą umogą u takiegou takiego uczonegotakiego uczonego nieuczonego nie wyieraćnie wyierać żadnegowyierać żadnego wpływużadnego wpływu nawpływu na jegona jego badaniajego badania npnad falami elektrycznymiale uczony tenuczony ten nawetten nawet nienawet nie spróbujenie spróbuje objaśniaćspróbuje objaśniać radiotelegrafiiobjaśniać radiotelegrafii przyradiotelegrafii przy pomocyprzy pomocy działaniapomocy działania łaskidziałania łaski bożejłaski bożej lubbożej lub wtrącanialub wtrącania sięwtrącania się ww tę sprawętę sprawę jakiśsprawę jakiś duchówjakiś duchów niebiańskichgdyby tak czyniłodebrałby mu katedręmu katedrę nawetkatedrę nawet najgłupszynawet najgłupszy znajgłupszy z uniwersytetówz uniwersytetów katolickichmożna być bardzobyć bardzo cenionymbardzo cenionym fizykiemcenionym fizykiem ifizykiem i jednocześniei jednocześnie pisaćjednocześnie pisać lubpisać lub mówićlub mówić głupstwamówić głupstwa wgłupstwa w sprawachw sprawach społecznychsprawach społecznych lubspołecznych lub religijnychdowodzi to tylkotylko niekonsekwencji wewnętrznejniekonsekwencji wewnętrznej takiegowewnętrznej takiego uczonegoale nie pogodzenianie pogodzenia religiipogodzenia religii zreligii z nauką

Niezależność. Przecież ona nie istnieje na zewnątrz ale wewnątrz nas. Jeśli wewnętrznie zależę od czegokolwiek lub kogokolwiek nie pomogą mi nawet najbardziej sprzyjające warunki.Co można wyznać takiego, co by miało jakieś znaczenie lub się komuś przydało? To, co nam się przytrafiło, albo przytrafiło się wszystkim, albo tylko nam. W pierwszym przypadku mówienie o tym byłoby mówieniem czegoś powszechnie znanego, w drugim nikt by tego nie rozumiał. Jeżeli piszę o tym, co czuję, to dlatego, że w ten sposób [...]Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre.Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.Chytra to prawda, że niepodobna pokonać ducha faktu. Można tylko stawić mu czoła lub go unikać, a spotkałem nawet paru ludzi, którzy z prześladującymi ich widmami żyli w dobrej komitywie.