Wier­sz dla Mar­ci­na Plew­ki i je­mu po­dob­nych . Będziesz jak drze­wo Na morzu tra­wy ugiętej Zmienisz krajobraz Wokół pochy­lony Pa­sować nie będziesz Jak brak zęba W gębie dzien­ni­karza Jak to dziec­ko Co króla na­giego wska­zało Ciebie jed­nak wyk­lną Ale będziesz I po­wiesz Dasz świadectwo Człowie­czeństwa De­ficy­tu czasów naszych Będziesz je­den Jak to drze­wo na morzu Tra­wy ugiętej 


wier­sz-dla-mar­­na-plew­ki-i ­mu-po­dob­nych-będziesz-jak drze­wo-na-morzu-tra­wy-ugiętej-zmienisz-krajobraz-wokół-pochy­lony
rozarwier­szdlamar­ci­naplew­kii je­mupo­dob­nychbędzieszjak drze­wonamorzutra­wyugiętejzmieniszkrajobrazwokółpochy­lonypa­sowaćnie będzieszjakbrakzębagębiedzien­ni­karzato dziec­kocokrólana­giegowska­załociebiejed­nakwyk­lnąalebędzieszpo­wieszdaszświadectwoczłowie­czeństwade­ficy­tuczasównaszychje­dento drze­wona morzutra­wyugiętej wier­sz dladla mar­ci­namar­ci­na plew­kiplew­ki i je­mui je­mu po­dob­nychpo­dob­nychbędzieszbędziesz jak drze­wojak drze­wo nana morzumorzu tra­wytra­wy ugiętejugiętej zmieniszzmienisz krajobrazkrajobraz wokółwokół pochy­lonypochy­lony pa­sowaćpa­sować nie będziesznie będziesz jakjak brakbrak zębazęba ww gębiegębie dzien­ni­karzadzien­ni­karza jakjak to dziec­koto dziec­ko coco królakróla na­giegona­giego wska­załowska­zało ciebieciebie jed­nakjed­nak wyk­lnąwyk­lną aleale będzieszbędziesz ii po­wieszpo­wiesz daszdasz świadectwoświadectwo człowie­czeństwaczłowie­czeństwa de­ficy­tude­ficy­tu czasówczasów naszychnaszych będzieszbędziesz je­denje­den jakjak to drze­woto drze­wo na morzuna morzu tra­wytra­wy ugiętej wier­sz dla mar­ci­nadla mar­ci­na plew­kimar­ci­na plew­ki i je­muplew­ki i je­mu po­dob­nychi je­mu po­dob­nychbędziesz jak drze­wobędziesz jak drze­wo najak drze­wo na morzuna morzu tra­wymorzu tra­wy ugiętejtra­wy ugiętej zmieniszugiętej zmienisz krajobrazzmienisz krajobraz wokółkrajobraz wokół pochy­lonywokół pochy­lony pa­sowaćpochy­lony pa­sować nie będzieszpa­sować nie będziesz jaknie będziesz jak brakjak brak zębabrak zęba wzęba w gębiew gębie dzien­ni­karzagębie dzien­ni­karza jakdzien­ni­karza jak to dziec­kojak to dziec­ko coto dziec­ko co królaco króla na­giegokróla na­giego wska­załona­giego wska­zało ciebiewska­zało ciebie jed­nakciebie jed­nak wyk­lnąjed­nak wyk­lną alewyk­lną ale będzieszale będziesz ibędziesz i po­wieszi po­wiesz daszpo­wiesz dasz świadectwodasz świadectwo człowie­czeństwaświadectwo człowie­czeństwa de­ficy­tuczłowie­czeństwa de­ficy­tu czasówde­ficy­tu czasów naszychczasów naszych będziesznaszych będziesz je­denbędziesz je­den jakje­den jak to drze­wojak to drze­wo na morzuto drze­wo na morzu tra­wyna morzu tra­wy ugiętej 

Jak będziesz chciał miec piękną Ko­bietę jak tort. To naucz się dzielic nią z ko­lega­mi. A kiedy będziesz miał za­kalec to to cias­to zjesz wte­dy sam .Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda.Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekaćGdy będziesz smutny jak księżyc na niebie, przypomnij sobie, że ja kocham Ciebie.Wiem, że kiedyś będziesz miała cu­dow­ne życie, wiem, że będziesz gwiazdą na czyimś niebie, ale dlacze­go nie będzie to mo­je niebo?