Wier­sz jest spełnioną miłością prag­nienia, które po­zos­ta­je pragnieniem.


wier­sz-jest spełnioną-miłośą-prag­nienia-które-po­zos­­-pragnieniem
rené charwier­szjest spełnionąmiłościąprag­nieniaktórepo­zos­ta­jepragnieniemwier­sz jest spełnionąjest spełnioną miłościąmiłością prag­nieniaktóre po­zos­ta­jepo­zos­ta­je pragnieniemwier­sz jest spełnioną miłościąjest spełnioną miłością prag­nieniaktóre po­zos­ta­je pragnieniemwier­sz jest spełnioną miłością prag­nienia

Chciałabym kąpać się w twoich marzeniach, Uwal­niając po­wiet­rze, które nie poz­wa­la mi oddychać. Zas­po­kajać mo­je prag­nienia, które spa­lają mnie w sercu… Najgłębszym pragnieniem w sercu każdego człowieka, przed pragnieniem życia, jest pragnienie kochania i poczucie, że jest się kochanym.Każde marze­nie (...) jest uczci­we. Sa­mo słowo m a r z e n i e jest uczci­we. Nieu­czci­we mogą być myśli, prag­nienia, dążenia, lecz marze­nie po­zos­ta­nie, czys­te, na­wet wte­dy, kiedy in­ni wdep­czą ci je w błoto...Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują.Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych.Oto twój przy­jaciel, par­tner, ob­rońca, twój pies. Jes­teś całym je­go życiem, miłością, prze­wod­ni­kiem. Po­zos­ta­nie ci od­da­ny i wier­ny, dopóki bić będzie je­go ser­ce. Win­ny mu jes­teś ta­kie trak­to­wanie, by zasłużyć so­bie na to oddanie.