Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!! 


wier­sze-muszą-byc-przemyślane-mo­-nie-trze­ba-zyc-według-zasad-ja-nie musze-ludzie-umierają-umierają-dusze-ja-zos­­ne-mo­wią-czas
aleksandra026wier­szemusząbycprzemyślanemo­jenietrze­bazycwedługzasadjanie muszeludzieumierająumierająduszezos­ta­nemo­wiączasleczyranytokłam­stwomówią wal­czo to co kochaszchcąbyśsieodpieprzyłkochająbo chcąkochająbo musząduszaprag­nieleczro­zumnie pozwalanieszu­kampiep­rzo­nejmiłościtrzy­maj­cieodemniez da­la muszą bycbyc przemyślanemo­je nietrze­ba zyczyc wedługwedług zasadja nie muszeludzie umierająumierają duszeja zos­ta­nezos­ta­nemo­wiączas leczyleczy ranykłam­stwomówią wal­cz o to co kochaszbyś siesie odpieprzyłodpieprzył kochająbo muszą duszadusza prag­nielecz ro­zumro­zum nie pozwalanie pozwala nienie szu­kamszu­kam piep­rzo­nejpiep­rzo­nej miłościmiłości trzy­maj­cietrzy­maj­cie siesie odeode mniemnie z da­lamuszą byc przemyślanetrze­ba zyc wedługzyc według zasadja zos­ta­neczas leczy ranybyś sie odpieprzyłsie odpieprzył kochająbo muszą dusza prag­nielecz ro­zum nie pozwalaro­zum nie pozwala nienie pozwala nie szu­kamnie szu­kam piep­rzo­nejszu­kam piep­rzo­nej miłościpiep­rzo­nej miłości trzy­maj­ciemiłości trzy­maj­cie sietrzy­maj­cie sie odesie ode mnieode mnie z da­la

Ludzie kochają ba­nały, ich pow­tarza­nie, ok­re­sowość, a jed­nocześnie chcą być in­try­gująco oryginalni.. -jatoja
ludzie-kochają-ba­nały-ich-pow­tarza­nie-ok­re­sowość-a jed­nocześnie-chcą-być-in­try­gująco-oryginalni
Są ludzie, którzy zaw­sze muszą dos­tać to, cze­go chcą i dos­tają to, na­wet jeśli wca­le nie zasługują.. -Andrea
są ludzie-którzy-zaw­sze-muszą-­ć-to-cze­go-chcą-i ­tają-to-na­wet-śli-wca­-nie zasługują
Ci, którzy prawdziwie kochają, nigdy się nie starzeją. Mogą umrzeć ze starości, ale umierają młodzi. -Arthur Wing Pinero
ci-którzy-prawdziwie-kochają-nigdy-ę-nie-starzeją-mogą-umrzeć-ze-staroś-ale-umierają-młodzi