Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!! 


wier­sze-muszą-byc-przemyślane-mo­-nie-trze­ba-zyc-według-zasad-ja-nie musze-ludzie-umierają-umierają-dusze-ja-zos­­ne-mo­wią-czas
aleksandra026wier­szemusząbycprzemyślanemo­jenietrze­bazycwedługzasadjanie muszeludzieumierająumierająduszezos­ta­nemo­wiączasleczyranytokłam­stwomówią wal­czo to co kochaszchcąbyśsieodpieprzyłkochająbo chcąkochająbo musząduszaprag­nieleczro­zumnie pozwalanieszu­kampiep­rzo­nejmiłościtrzy­maj­cieodemniez da­la muszą bycbyc przemyślanemo­je nietrze­ba zyczyc wedługwedług zasadja nie muszeludzie umierająumierają duszeja zos­ta­nezos­ta­nemo­wiączas leczyleczy ranykłam­stwomówią wal­cz o to co kochaszbyś siesie odpieprzyłodpieprzył kochająbo muszą duszadusza prag­nielecz ro­zumro­zum nie pozwalanie pozwala nienie szu­kamszu­kam piep­rzo­nejpiep­rzo­nej miłościmiłości trzy­maj­cietrzy­maj­cie siesie odeode mniemnie z da­lamuszą byc przemyślanetrze­ba zyc wedługzyc według zasadja zos­ta­neczas leczy ranybyś sie odpieprzyłsie odpieprzył kochająbo muszą dusza prag­nielecz ro­zum nie pozwalaro­zum nie pozwala nienie pozwala nie szu­kamnie szu­kam piep­rzo­nejszu­kam piep­rzo­nej miłościpiep­rzo­nej miłości trzy­maj­ciemiłości trzy­maj­cie sietrzy­maj­cie sie odesie ode mnieode mnie z da­la

Wreszcie się przyz­nałam. Przed sobą. Do­rosłam i nie boję się po­wie­dzieć, że szu­kam miłości, sil­nej, sta­bil­nej i głębo­kiej. Nie żad­nych ro­mansów i miłos­tek. Nie czas również, w moim wieku, kochać się w wyob­rażeniach. Z doświad­cze­nia wiem, że one te­go nie od­wza­jem­nią. Cho­ciaż ludzie z krwi i kości także nie muszą.boję się wszystkiego boję się dla Ciebie być (płomieniem co rozświet­li mrok) szu­kam sen­su wszystkiego szu­kam Cię wiecznie tak jak­byś był mi niezbędny jak­byś tworzył mą wie­czność do­tykam Cię w snach w myślach tworzę sce­nariu­sze gdzie wszys­tko ma in­ny smak gdzie się spla­tają nasze dusze czy­tać chcę Cię jak księgę chłonąc wiedzę wytrwale czuć smak twoich ust na ra­mieniu kłaść się os­pa­le chcę być, chcę czuć być częścią twe­go świata lecz boję się znów a ten strach mnie przytłacza Ludzie kochają ba­nały, ich pow­tarza­nie, ok­re­sowość, a jed­nocześnie chcą być in­try­gująco oryginalni..Są ludzie, którzy zaw­sze muszą dos­tać to, cze­go chcą i dos­tają to, na­wet jeśli wca­le nie zasługują..Ci, którzy prawdziwie kochają, nigdy się nie starzeją. Mogą umrzeć ze starości, ale umierają młodzi.Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.