Wierność idzie często w parze z głupotą.


wierność-idzie-często-w-parze-z-głupotą
felicja stendingowawiernośćidzieczęstoparzegłupotąwierność idzieidzie częstoczęsto ww parzeparze zz głupotąwierność idzie częstoidzie często wczęsto w parzew parze zparze z głupotąwierność idzie często widzie często w parzeczęsto w parze zw parze z głupotąwierność idzie często w parzeidzie często w parze zczęsto w parze z głupotą

Dziwne, jak często ostry język idzie w parze z tępym umysłem.Ag­resja idzie w parze z lękiem.Wielkość z cierpieniem zawsze idzie w parze, w najwyższe szczyty grom bije.Kto ob­cu­je z ko­bietą na­rażony jest na ska­lanie swe­go ducha, tak sa­mo jak ten, kto idzie przez ogień, na­raża się na po­parze­nie stóp.Głupota jest często zastosowaniem mądrości w niewłaściwym miejscu.Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie.