Wiersz jest nad czas i nad śmierć.


wiersz-jest-nad-czas-i-nad-śmierć
michał aniołwierszjestnadczasśmierćwiersz jestjest nadnad czasczas ii nadnad śmierćwiersz jest nadjest nad czasnad czas iczas i nadi nad śmierćwiersz jest nad czasjest nad czas inad czas i nadczas i nad śmierćwiersz jest nad czas ijest nad czas i nadnad czas i nad śmierć

Dreszcz i ten deszcz... sprag­niona dusza, ser­ca splot. Wir na­miet­nosci, ust mus­niecia lot... niep­lytka gle­bia, by­cia moc. Po­wiew rak, zes­po­lenie po­nad for­my form... Wy­kuty zar, w kuz­ni ludzi, nas po­nad wszys­tko, po­nad ca­ly ten czas.To nie pog­rzeb To kurha­ny Co nad łąką Suną wolno Otu­lona mgła wo­koło Wle­wa mie­dzy drze­wa Nad mo­giłą Czy­ni okrąg Tędy szły Na­rodów tłumy Nad je­zioro Czy­nić cza­ry Płynie or­szak Z da­wien mglis­ty Nad je­zioro - W noc Kupały W niebie będziemy się dzi­wić trzem rzeczom: nad ty­mi, których tu nie ma; nad ty­mi, którzy tu są; nad na­mi sa­mymi, w ja­ki sposób się tu znaleźliśmy.Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą.Panowanie nad chwilą jest panowaniem nad życiem.Czas: Nad czas stracony nic bardziej nie boli.