Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość.


wiersze-ocalają-to-co-podeptane-w-dobie-komputerów-i-techniki-objawiają-ę-jako-coś-ludzkiego-serdecznego-co-nie-jest-zatrute-nienawiśą
jan twardowskiwierszeocalajątocopodeptanedobiekomputerówtechnikiobjawiająsięjakocośludzkiegoserdecznegoniejestzatrutenienawiściązłościąsporamiwnosząładharmonięodkażajądzisiejsząrzeczywistośćwiersze ocalająco podeptanew dobiedobie komputerówkomputerów ii technikitechniki objawiająobjawiają sięsię jakojako coścoś ludzkiegoco nienie jestjest zatrutezatrute nienawiściąwnoszą ładład ii harmonięodkażają dzisiejsządzisiejszą rzeczywistośćw dobie komputerówdobie komputerów ikomputerów i technikii techniki objawiajątechniki objawiają sięobjawiają się jakosię jako cośjako coś ludzkiegoco nie jestnie jest zatrutejest zatrute nienawiściąwnoszą ład iład i harmonięodkażają dzisiejszą rzeczywistość

Rzeczywistość dzisiejsza jest bystrym strumieniem, w którym roi się od ludzi nie umiejących pływać. -Tennessee Williams
rzeczywistość-dzisiejsza-jest-bystrym-strumieniem-w-którym-roi-ę-od-ludzi-nie-umiejących-pływać
Czas przeżywamy jako coś, co otrzymujemy i zarazem jako coś, co nam się odbiera. -Christian Schutz
czas-przeżywamy-jako-coś-co-otrzymujemy-i-zarazem-jako-coś-co-nam-ę-odbiera
Rzeczywistość jest czymś samoistym. Rzeczywistość jest wszystkim. Ten, kto się kryje przed rzeczywistością, nie zasługuje na to, żeby żyć. -Matylda Canetti
rzeczywistość-jest-czymś-samoistym-rzeczywistość-jest-wszystkim-ten-kto-ę-kryje-przed-rzeczywistośą-nie-zasługuje-na-to-żeby-żyć
Dusza przychodzi z zewnątrz do ludzkiego ciała jako do tymczasowego miejsca i opuszcza je, przechodząc do innych miejsc, ponieważ ona jest nieśmiertelna. -Ralph Waldo Emerson
dusza-przychodzi-z-zewnątrz-do-ludzkiego-ciała-jako-do-tymczasowego-miejsca-i-opuszcza-przechodząc-do-innych-miejsc-ponieważ-ona-jest