Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość.


wiersze-ocalają-to-co-podeptane-w-dobie-komputerów-i-techniki-objawiają-ę-jako-coś-ludzkiego-serdecznego-co-nie-jest-zatrute-nienawiśą
jan twardowskiwierszeocalajątocopodeptanedobiekomputerówtechnikiobjawiająsięjakocośludzkiegoserdecznegoniejestzatrutenienawiściązłościąsporamiwnosząładharmonięodkażajądzisiejsząrzeczywistośćwiersze ocalająco podeptanew dobiedobie komputerówkomputerów ii technikitechniki objawiająobjawiają sięsię jakojako coścoś ludzkiegoco nienie jestjest zatrutezatrute nienawiściąwnoszą ładład ii harmonięodkażają dzisiejsządzisiejszą rzeczywistośćw dobie komputerówdobie komputerów ikomputerów i technikii techniki objawiajątechniki objawiają sięobjawiają się jakosię jako cośjako coś ludzkiegoco nie jestnie jest zatrutejest zatrute nienawiściąwnoszą ład iład i harmonięodkażają dzisiejszą rzeczywistość

Rzeczywistość dzisiejsza jest bystrym strumieniem, w którym roi się od ludzi nie umiejących pływać.Czas przeżywamy jako coś, co otrzymujemy i zarazem jako coś, co nam się odbiera.Wiersze są rodzajem rozmowy, w której autor chce coś przekazać z własnych przeżyć. Piszę tak, jakbym mówił do kogoś bliskiego. Dla mnie wiersz jest poszukiwaniem kontaktu z drugim człowiekiem. Chciałbym trafić do każdego. Cieszy mnie to, że wiersze rozumieją czytelnicy spoza polskiej przestrzeni, rozumieją w swoim języku.Rzeczywistość jest czymś samoistym. Rzeczywistość jest wszystkim. Ten, kto się kryje przed rzeczywistością, nie zasługuje na to, żeby żyć.Dusza przychodzi z zewnątrz do ludzkiego ciała jako do tymczasowego miejsca i opuszcza je, przechodząc do innych miejsc, ponieważ ona jest nieśmiertelna.Sens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości.