Wierzący, który nigdy nie wątpił, nie nawróci wątpiącego.


wierzący-który-nigdy-nie-wątpił-nie-nawró-wątpiącego
marie von ebner - eschenbachwierzącyktórynigdyniewątpiłnawróciwątpiącegoktóry nigdynigdy nienie wątpiłnie nawrócinawróci wątpiącegoktóry nigdy nienigdy nie wątpiłnie nawróci wątpiącegoktóry nigdy nie wątpił

Wierzący, który nigdy nie wątpił nie nawróci wątpiącego.Ateis­ta nie spra­wi Bo­gu za­wodu. Chy­ba, że się nawróci...Mąż jest typowym facetem, który ma na wszystko logiczne wytłumaczenie, facetem, który nigdy nie okazuje swoich uczuć i tym, który płakał słysząc twoją odmowę, gdy po raz pierwszy poprosił cię o rękę.Ateis­ta jest bez­bron­ny wo­bec wierzące­go, na­tomiast wierzący nie jest bez­bron­ny wo­bec ateis­ty. Ateis­ta mu­si udo­wad­niać, co jest zajęciem sa­mo w so­bie trud­nym, ule­gającym niepew­ności, na­tomiast wierzący ma tyl­ko piękne, czys­te, swo­je: ja wierzę, i nic do dodania.Mężczyzna nigdy nie zapomina kobiety, która go nie chciała poślubić; kobieta nigdy nie zapomina mężczyzny, który chciał ją poślubić.Heroicznemu maksymalizmowi etycznemu towarzyszy idea przekraczania człowieczeństwa ku duchowi – jest to nie tylko możliwe, ale konieczne i nieuniknione. To jest ton wysiłku duchowej przemiany, który Piłsudski odnalazł u Słowackiego i który go już nigdy nie opuścił.