Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd.


wierzę-że-tam-w-górze-jest-coś-co-czuwa-nad-nami-niestety-jest-to-rząd
woody allenwierzężetamgórzejestcoścoczuwanadnaminiestetytorządże tamtam ww górzegórze jestjest cośco czuwaczuwa nadnad namiże tam wtam w górzew górze jestgórze jest cośco czuwa nadczuwa nad namijest to rządże tam w górzetam w górze jestw górze jest cośco czuwa nad namiże tam w górze jesttam w górze jest coś

Wierzę, że tam w górze jest coś, co czu­wa nad na­mi. Nies­te­ty, jest to rząd.Nie bój się nie zos­ta­wię Cię kiedy umrę. Na­wet tam na górze będę troszczyć się o Ciebie. Tam też jest życie tyl­ko, że w chmurach.Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśliwy to ten, którego szczęście zapisane jest w górze; ten więc, którego nieszczęście zapisane jest w górze, jest człowiekiem nieszczęśliwym.Tajemnica jest kurtyną zasłaniającą przed nami przyszłość. Tajemnica towarzyszy wszelkiej refleksji nad sensem życia i nad sensem istnienia w ogóle.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Wiesz jak wygląda skra­wek naj­piękniej­sze­go smut­ku? To coś jak la­wina, kiedy stoisz od sied­miu lat na tej sa­mej górze, wyk­rzy­kując