Wierzę w bunt jako najwyższą wartość młodości. Wierzę w bunt jako najwyższą formę nienawiści do terroru, ucisku i niesprawiedliwości i wierzę również w to, że nie ma buntu bez celu, chociaż w interesie świata, który kocha swych buntowników, leży to, aby ich zabić.


wierzę-w-bunt-jako-najwyższą-wartość-młodoś-wierzę-w-bunt-jako-najwyższą-formę-nienawiś-do-terroru-ucisku-i-niesprawiedliwoś-i-wierzę
marek hłaskowierzębuntjakonajwyższąwartośćmłodościformęnienawiścidoterroruuciskuniesprawiedliwościwierzęrównieżtożeniebuntubezceluchociażinteresieświataktórykochaswychbuntownikówleżyabyichzabićwierzę ww buntbunt jakojako najwyższąnajwyższą wartośćwartość młodościwierzę ww buntbunt jakojako najwyższąnajwyższą formęformę nienawiścinienawiści dodo terroruucisku ii niesprawiedliwościniesprawiedliwości ii wierzęwierzę równieżrównież wże nienie mama buntubuntu bezbez celuchociaż ww interesieinteresie świataktóry kochakocha swychswych buntownikówaby ichich zabićwierzę w buntw bunt jakobunt jako najwyższąjako najwyższą wartośćnajwyższą wartość młodościwierzę w buntw bunt jakobunt jako najwyższąjako najwyższą formęnajwyższą formę nienawiściformę nienawiści donienawiści do terroruucisku i niesprawiedliwościi niesprawiedliwości iniesprawiedliwości i wierzęi wierzę równieżwierzę również wże nie manie ma buntuma buntu bezbuntu bez celuchociaż w interesiew interesie świataktóry kocha swychkocha swych buntownikówaby ich zabić

Py­tałaś, czy wierzę w dob­ro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie.Wierzę w poezje, miłość, śmierć, dlatego właśnie wierzę w nieśmiertelność.Wierzę w Boga, ale czy wierzę Bogu?Nie wierzę ni­komu. Nie wierzę na­wet so­bie samemu.Mam na biur­ku pod­kowę, choć nie wierzę w przesądy. Sądzę bo­wiem, że czy ja wierzę, czy nie, ona i tak przy­nosi mi szczęście.Bunt nie prze­mija, bunt się ustatecznia.