Wiesz co mnie bo­li ?  Że ludzie ciągle narze­kają na to i tam­to ale żeby coś zmienić nie pot­ra­fią , zapląta­ni są w swoim egoiz­mie nie pot­ra­fią dos­trzec , że to właśnie my bu­duje­my naszą przyszłość i jeżeli my nie zmieni­my na­dal zos­ta­niemy w tym bałaganie 


wiesz-co mnie-bo­li- -Że-ludzie-ągle-narze­kają-na to i tam­to-ale-żeby-coś-zmienić-nie pot­ra­fią- zaplą­-są w swoim
niepozornywieszco mniebo­li eludzieciąglenarze­kająna to i tam­toależebycośzmienićnie pot­ra­fią zapląta­nisą w swoimegoiz­miedos­trzec że to właśniemy bu­duje­mynasząprzyszłośći jeżelimy nie zmieni­myna­dalzos­ta­niemyw tymbałaganie wiesz co mnieco mnie bo­liŻe ludzieludzie ciągleciągle narze­kająnarze­kają na to i tam­tona to i tam­to aleale żebyżeby coścoś zmienićzmienić nie pot­ra­fią zapląta­ni są w swoimsą w swoim egoiz­mieegoiz­mie nie pot­ra­fiąnie pot­ra­fią dos­trzec że to właśnie my bu­duje­mymy bu­duje­my nasząnaszą przyszłośćprzyszłość i jeżelii jeżeli my nie zmieni­mymy nie zmieni­my na­dalna­dal zos­ta­niemyzos­ta­niemy w tymw tym bałaganie wiesz co mnie bo­li  Że ludzieŻe ludzie ciągleludzie ciągle narze­kająciągle narze­kają na to i tam­tonarze­kają na to i tam­to alena to i tam­to ale żebyale żeby cośżeby coś zmienićcoś zmienić nie pot­ra­fią zapląta­ni są w swoim egoiz­miesą w swoim egoiz­mie nie pot­ra­fiąegoiz­mie nie pot­ra­fią dos­trzec że to właśnie my bu­duje­my nasząmy bu­duje­my naszą przyszłośćnaszą przyszłość i jeżeliprzyszłość i jeżeli my nie zmieni­myi jeżeli my nie zmieni­my na­dalmy nie zmieni­my na­dal zos­ta­niemyna­dal zos­ta­niemy w tymzos­ta­niemy w tym bałaganie 

Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia.Dziec­ko z za­par­tym tchem przygląda się pra­cy rzeźbia­rza. Po długim cza­sie dos­trze­ga jak z bez­kształtnej kłody drew­na wyłania się lis. Po­dek­scy­towa­nie sięga ze­nitu. Wle­pia swo­je ro­zen­tuzjaz­mo­wane oczy w bo­hate­ra i py­ta: Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami.To niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienic sie pod wpływem innych...Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma.Dwie oso­by nie mogą długo po­zos­tać przy­jaciółmi, jeżeli nie pot­ra­fią so­bie nawza­jem prze­baczać drob­nych przewinień.