Wiesz, gdy­by pieniądze nie miały znacze­nia, gdy­by nie było pieniędzy i gdy­by wszys­tko za­leżało od naszej pos­ta­wy mo­ral­nej, nasze­go zacho­wania i postępo­wania z ludźmi, by­libyśmy mi­lione­rami. By­libyśmy bogaci.


wiesz-gdy­by-pieniądze-nie miały-znacze­nia-gdy­by-nie było-pieniędzy-i gdy­by-wszys­tko-za­żało-od naszej-pos­­wy-mo­ral­nej
tupac amaru shakurwieszgdy­bypieniądzenie miałyznacze­nianie byłopieniędzyi gdy­bywszys­tkoza­leżałood naszejpos­ta­wymo­ral­nejnasze­gozacho­waniai postępo­waniaz ludźmiby­libyśmymi­lione­ramiby­libyśmy bogacigdy­by pieniądzepieniądze nie miałynie miały znacze­niagdy­by nie byłonie było pieniędzypieniędzy i gdy­byi gdy­by wszys­tkowszys­tko za­leżałoza­leżało od naszejod naszej pos­ta­wypos­ta­wy mo­ral­nejnasze­go zacho­waniazacho­wania i postępo­waniai postępo­wania z ludźmiby­libyśmy mi­lione­ramigdy­by pieniądze nie miałypieniądze nie miały znacze­niagdy­by nie było pieniędzynie było pieniędzy i gdy­bypieniędzy i gdy­by wszys­tkoi gdy­by wszys­tko za­leżałowszys­tko za­leżało od naszejza­leżało od naszej pos­ta­wyod naszej pos­ta­wy mo­ral­nejnasze­go zacho­wania i postępo­waniazacho­wania i postępo­wania z ludźmi

A gdy­by nag­le wszys­cy ludzie stra­cili mowę...? Gdy­by wszys­tkie języ­ki zos­tały za­pom­niane? Gdy­by z ust ludzkich nie padło już nig­dy żad­ne słowo? Czy to uczy­niłoby nas mniej szczęśli­wych? A może właśnie wte­dy pot­ra­fili­byśmy się nap­rawdę zro­zumieć? Może do­piero wte­dy pot­ra­fili­byśmy doj­rzeć człowieka, nie wrzu­cając go do ko­lej­nej szuf­ladki pojęć, prze­konań i ste­reotypów. Może wte­dy by­libyśmy bliżej siebie... Może.Gdy­by większość Po­laków w obec­nej sy­tuac­ji wkroczyła na drogę praw­dy, sta­libyśmy się na­rodem wol­nym już teraz.W mo­men­cie, gdy zgasną już wszys­tkie gwiaz­dy, przes­tanę wie­rzyć w Księżyc, a Słońce nie będzie przy­pomi­nało już o wspólnych zacho­dach, do­piero wte­dy będę w sta­nie poczuć, że wszys­tko, co się wy­darzyło nie ma już żad­ne­go znacze­nia. Że ta podróż skończyła się już na zawsze.Pra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliża, a pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie.Gdy­by miłość za­bijała, czy By­libyśmy w sta­nie kochać ? Gdy możesz zdo­być wszys­tko cze­go prag­niesz, wy­powiadając kil­ka słów, cel nie ma znacze­nia, liczy się tyl­ko podróż.