Wiesz jak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wić przy­jaciela na próbę, bo przes­ta­jesz mu ufać? Wte­dy oka­zuje się czy jest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneś Go przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźń czy jest zgno­jonym ścier­wem, do które­go nie war­to się zbliżać.


wiesz-jak to jest kiedy-trze­ba-wys­­wić-przy­jaciela-na próbę-bo przes­­jesz-mu ufać-wte­dy-oka­zuje ę-czy-jest praw­dzi­wym
każdyponadkażdymwieszjak to jest kiedytrze­bawys­ta­wićprzy­jacielana próbębo przes­ta­jeszmu ufaćwte­dyoka­zuje sięczyjest praw­dzi­wymprzy­jacielemi po­winieneśgo przep­ro­sićza zwątpieniew przy­jaźńjest zgno­jonymścier­wemdo które­gonie war­to sięzbliżaćwiesz jak to jest kiedyjak to jest kiedy trze­batrze­ba wys­ta­wićwys­ta­wić przy­jacielaprzy­jaciela na próbębo przes­ta­jesz mu ufaćwte­dy oka­zuje sięoka­zuje się czyczy jest praw­dzi­wymjest praw­dzi­wym przy­jacielemprzy­jacielem i po­winieneśi po­winieneś go przep­ro­sićgo przep­ro­sić za zwątpienieza zwątpienie w przy­jaźńw przy­jaźń czyczy jest zgno­jonymjest zgno­jonym ścier­wemdo które­go nie war­to sięnie war­to się zbliżaćwiesz jak to jest kiedy trze­bajak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wićtrze­ba wys­ta­wić przy­jacielawys­ta­wić przy­jaciela na próbęwte­dy oka­zuje się czyoka­zuje się czy jest praw­dzi­wymczy jest praw­dzi­wym przy­jacielemjest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneśprzy­jacielem i po­winieneś go przep­ro­sići po­winieneś go przep­ro­sić za zwątpieniego przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźńza zwątpienie w przy­jaźń czyw przy­jaźń czy jest zgno­jonymczy jest zgno­jonym ścier­wemdo które­go nie war­to się zbliżać

Praw­dzi­wa przy­jaźń nie rodzi się wte­dy, kiedy jest dob­rze. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest z tobą od zaw­sze, a naj­bar­dziej wte­dy, kiedy jej pot­rze­bujesz i ona nie zni­ka, po pros­tu przy to­bie trwa.Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! Sko­ro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje się być ta­ka dob­ra, bez zaz­drości, bez niepot­rzeb­nych zgrzytów, pełna wy­rozu­miałości, rozmów na każdy te­mat.. To czy war­to to psuć i szu­kać na siłę gdzieś w tym miłości? Wychodzę z założenia, że w ogóle przy­jaźń jest lep­sza od miłości.Stać się przy­jacielem ukocha­nej przed­tem ko­biety jest to poczci­wy sposób za­pom­nienia o niej; miłość bo­wiem, za­mieniając się w przy­jaźń, przes­ta­je być miłością.wie­dza tra­fia do tłumu na ty­le na ile jest konkretna, do przy­jaciół na chwilę - na chwilę zastanowienia, i dob­rze ... przy­jaciołom trze­ba zos­ta­wić furtkę czy te­go chcą czy nie - jak zro­zumieją ok, jak nie ... ... da­lej się żyje ale cza­sem z in­ny­mi priorytetami...Praw­dzi­wa przy­jaźń umarła ra­zem z Tobą, ale jeśli możesz ześlij na moją drogę życia ko­goś war­te­go uwa­gi, bo tych których znam nie wiedzą co to przy­jaźń i zwykła bezinteresowność..