Wiesz jak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wić przy­jaciela na próbę, bo przes­ta­jesz mu ufać? Wte­dy oka­zuje się czy jest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneś Go przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźń czy jest zgno­jonym ścier­wem, do które­go nie war­to się zbliżać.


wiesz-jak to jest kiedy-trze­ba-wys­­wić-przy­jaciela-na próbę-bo przes­­jesz-mu ufać-wte­dy-oka­zuje ę-czy-jest praw­dzi­wym
każdyponadkażdymwieszjak to jest kiedytrze­bawys­ta­wićprzy­jacielana próbębo przes­ta­jeszmu ufaćwte­dyoka­zuje sięczyjest praw­dzi­wymprzy­jacielemi po­winieneśgo przep­ro­sićza zwątpieniew przy­jaźńjest zgno­jonymścier­wemdo które­gonie war­to sięzbliżaćwiesz jak to jest kiedyjak to jest kiedy trze­batrze­ba wys­ta­wićwys­ta­wić przy­jacielaprzy­jaciela na próbębo przes­ta­jesz mu ufaćwte­dy oka­zuje sięoka­zuje się czyczy jest praw­dzi­wymjest praw­dzi­wym przy­jacielemprzy­jacielem i po­winieneśi po­winieneś go przep­ro­sićgo przep­ro­sić za zwątpienieza zwątpienie w przy­jaźńw przy­jaźń czyczy jest zgno­jonymjest zgno­jonym ścier­wemdo które­go nie war­to sięnie war­to się zbliżaćwiesz jak to jest kiedy trze­bajak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wićtrze­ba wys­ta­wić przy­jacielawys­ta­wić przy­jaciela na próbęwte­dy oka­zuje się czyoka­zuje się czy jest praw­dzi­wymczy jest praw­dzi­wym przy­jacielemjest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneśprzy­jacielem i po­winieneś go przep­ro­sići po­winieneś go przep­ro­sić za zwątpieniego przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźńza zwątpienie w przy­jaźń czyw przy­jaźń czy jest zgno­jonymczy jest zgno­jonym ścier­wemdo które­go nie war­to się zbliżać