Wiesz jak to jest wyr­wać dru­giej oso­bie serce? -Nie. Ja też nie. Lecz wiem jak się czu­je ta dru­ga osoba.


wiesz-jak to jest wyr­wać-dru­giej-oso­bie-serce-nie-ja-też-nie-lecz wiem-jak ę-czu­- dru­ga-osoba
polskiprawicowiecwieszjak to jest wyr­waćdru­giejoso­bieserceniejateżnielecz wiemjak sięczu­jeta dru­gaosobawiesz jak to jest wyr­waćjak to jest wyr­wać dru­giejdru­giej oso­bieoso­bie serceja teżteż nielecz wiem jak sięjak się czu­jeczu­je ta dru­gata dru­ga osobawiesz jak to jest wyr­wać dru­giejjak to jest wyr­wać dru­giej oso­biedru­giej oso­bie serceja też nielecz wiem jak się czu­jejak się czu­je ta dru­gaczu­je ta dru­ga osobawiesz jak to jest wyr­wać dru­giej oso­biejak to jest wyr­wać dru­giej oso­bie sercelecz wiem jak się czu­je ta dru­gajak się czu­je ta dru­ga osobawiesz jak to jest wyr­wać dru­giej oso­bie sercelecz wiem jak się czu­je ta dru­ga osoba

Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem: To jest czys­ta ma­tema­tyka. Kal­ku­lac­ja bez żad­ne­go ciężkiego wy­siłku. Nie od­da­waj wszys­tkiego co masz dru­giej oso­bie. Bo jak odej­dzie nie zos­ta­nie nic. Ani ona ani ty... ....................................................................................  Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała.I po­wiedz, czy blask w twych oczach też był na niby... Niczym Księżyc - świecił światłem odbitym? _______________________ Oso­ba moc­no za­kocha­na, nie widzi,że dru­ga stro­na nie od­wza­jem­niała uczuć, a tyl­ko wy­korzys­ty­wała. Ta pier­wsza, zaśle­piona, kochała tak moc­no, że ta miłość Po­lityk też ma pra­wo do ob­ro­ny god­ności. Pier­wszą se­rię obelg wyt­rzy­małem, do­piero przy dru­giej po­wie­działem twar­do, ale jak na praską ulicę łagod­nie, żeby so­bie poszedł.Nie po­magając ko­muś w pot­rze­bie nie liczmy po­tem na po­moc dru­giej oso­by .