Wiesz, nieraz myślę so­bie, że to lek­ka prze­sada gdy mil­cze­nie przys­tra­jamy złotem. Po cza­sie może się oka­zać, że ta cisza, to tyl­ko zar­dze­wiała blacha, niemająca nic wspólne­go ze złotem. Wiem, nieraz bra­kuje słów szczególnie gdy myśli zap­rzątnięte...aczkol­wiek złoto jest szlachet­ne i wy­daje się dużym nietak­tem gdy nim za­tyka­my dziury niez­reczne­go mil­cze­nia lub ciszy pow­stałej w wy­niku niekon­tro­lowa­nego wybuchu.


wiesz-nieraz-myślę-so­bie-że to lek­ka-prze­sada-gdy-mil­cze­nie-przys­tra­jamy-złotem-po cza­sie-może ę-oka­zać-że  cisza
motylek96wiesznierazmyślęso­bieże to lek­kaprze­sadagdymil­cze­nieprzys­tra­jamyzłotempo cza­siemoże sięoka­zaćże ta ciszato tyl­kozar­dze­wiałablachaniemającanicwspólne­goze złotemwiem nierazbra­kujesłówszczególniemyślizap­rzątnięteaczkol­wiekzłotojest szlachet­nei wy­daje siędużymnietak­temnimza­tyka­mydziuryniez­reczne­gomil­cze­nialubciszypow­stałejw wy­nikuniekon­tro­lowa­negowybuchunieraz myślęmyślę so­bieże to lek­ka prze­sadaprze­sada gdygdy mil­cze­niemil­cze­nie przys­tra­jamyprzys­tra­jamy złotempo cza­sie może sięmoże się oka­zaćto tyl­ko zar­dze­wiałazar­dze­wiała blachaniemająca nicnic wspólne­gowspólne­go ze złotembra­kuje słówsłów szczególnieszczególnie gdygdy myślimyśli zap­rzątnięteaczkol­wiekzap­rzątnięteaczkol­wiek złotozłoto jest szlachet­nejest szlachet­ne i wy­daje sięi wy­daje się dużymdużym nietak­temnietak­tem gdygdy nimnim za­tyka­myza­tyka­my dziurydziury niez­reczne­goniez­reczne­go mil­cze­niamil­cze­nia lublub ciszyciszy pow­stałejpow­stałej w wy­nikuw wy­niku niekon­tro­lowa­negoniekon­tro­lowa­nego wybuchunieraz myślę so­bieże to lek­ka prze­sada gdyprze­sada gdy mil­cze­niegdy mil­cze­nie przys­tra­jamymil­cze­nie przys­tra­jamy złotempo cza­sie może się oka­zaćto tyl­ko zar­dze­wiała blachaniemająca nic wspólne­gonic wspólne­go ze złotembra­kuje słów szczególniesłów szczególnie gdyszczególnie gdy myśligdy myśli zap­rzątnięteaczkol­wiekmyśli zap­rzątnięteaczkol­wiek złotozap­rzątnięteaczkol­wiek złoto jest szlachet­nezłoto jest szlachet­ne i wy­daje sięjest szlachet­ne i wy­daje się dużymi wy­daje się dużym nietak­temdużym nietak­tem gdynietak­tem gdy nimgdy nim za­tyka­mynim za­tyka­my dziuryza­tyka­my dziury niez­reczne­godziury niez­reczne­go mil­cze­nianiez­reczne­go mil­cze­nia lubmil­cze­nia lub ciszylub ciszy pow­stałejciszy pow­stałej w wy­nikupow­stałej w wy­niku niekon­tro­lowa­negow wy­niku niekon­tro­lowa­nego wybuchu

mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Ona - mil­cze­nie jest złotem... On - tak wiem... dla was wszys­tko mu­si się świecić. 011  -wdech
ona- mil­cze­nie-jest złotem-on- tak-wiem-dla was-wszys­tko-mu­ ę-świecić-011 
mam cię w garści w głowie małym palcu na dy­wanie po ko­lana potąd mil­czę tyl­ko patrzę a to­bie się wy­daje... gdy ro­lujesz niez­darnie pończoszkę pod­szytą wiatrem  -Kameadore
mam-ę-w-garś-w-głowie-łym-palcu-na-dy­wanie-po-ko­lana-potąd-mil­czę-tyl­ko-patrzę-a-to­bie ę-wy­daje-gdy-ro­lujesz-niez­darnie
Gdy­by mil­cze­nie nap­rawdę było złotem, to naj­bo­gat­szy­mi oso­bami na świecie by­liby głuchoniemi  -Ewerina
gdy­by-mil­cze­nie-nap­rawdę-było-złotem-to naj­bo­gat­szy­mi-oso­bami-na świecie-by­liby-głuchoniemi