Wiesz, w umiera­niu naj­straszniej­sze wy­daje mi się to, że człowiek jest zda­ny tyl­ko na siebie.


wiesz-w umiera­niu-naj­straszniej­sze-wy­daje-mi ę-to-że człowiek-jest zda­ny-tyl­ko-na siebie
władimir nabokowwieszw umiera­niunaj­straszniej­szewy­dajemi siętoże człowiekjest zda­nytyl­kona siebiew umiera­niu naj­straszniej­szenaj­straszniej­sze wy­dajewy­daje mi sięże człowiek jest zda­nyjest zda­ny tyl­kotyl­ko na siebiew umiera­niu naj­straszniej­sze wy­dajenaj­straszniej­sze wy­daje mi sięże człowiek jest zda­ny tyl­kojest zda­ny tyl­ko na siebiew umiera­niu naj­straszniej­sze wy­daje mi sięże człowiek jest zda­ny tyl­ko na siebie

W śpiewa­niu to jest właśnie naj­przy­jem­niej­sze - śpiewać tyl­ko z in­ny­mi, nig­dy sa­memu, słyszeć, jak głosy spla­tają się, ocierają o siebie, do­tykają raz szor­stko, raz gład­ko, zbliżają się do siebie i opuszczają.Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...Naj­bar­dziej fas­cy­nuje mnie w by­ciu człowiekiem to, że całe Życie do cze­goś dąży, go­ni. Życie to inaczej po­wol­ny pro­ces umiera­nia. Mi­mo te­go, nie myśli­my o umiera­niu, a cie­szy­my się tym życiem. Ta­ka jest na­tura ludzka.Człowieko­wi zda­je się zaw­sze, że je­go oso­bis­te cier­pienie jest naj­większe na świecie. A je­go cier­pienie jest tyl­ko kro­pelką w oceanie...Nie is­tnieją stre­fy za­pom­nienia. Przy­naj­mniej je­den człowiek zaw­sze ut­rzy­ma się przy życiu i zda relację.