Wino czyni człowieka łatwiejszym do zniesienia dla niego samego, ale nie można powiedzieć, że również dla innych.


wino-czyni-człowieka-łatwiejszym-do-zniesienia-dla-niego-samego-ale-nie-można-powiedzieć-że-również-dla-innych
samuel johnsonwinoczyniczłowiekałatwiejszymdozniesieniadlaniegosamegoaleniemożnapowiedziećżerównieżinnychwino czyniczyni człowiekaczłowieka łatwiejszymłatwiejszym dodo zniesieniazniesienia dladla niegoniego samegoale nienie możnamożna powiedziećże równieżrównież dladla innychwino czyni człowiekaczyni człowieka łatwiejszymczłowieka łatwiejszym dołatwiejszym do zniesieniado zniesienia dlazniesienia dla niegodla niego samegoale nie możnanie można powiedziećże również dlarównież dla innychwino czyni człowieka łatwiejszymczyni człowieka łatwiejszym doczłowieka łatwiejszym do zniesieniałatwiejszym do zniesienia dlado zniesienia dla niegozniesienia dla niego samegoale nie można powiedziećże również dla innychwino czyni człowieka łatwiejszym doczyni człowieka łatwiejszym do zniesieniaczłowieka łatwiejszym do zniesienia dlałatwiejszym do zniesienia dla niegodo zniesienia dla niego samego

Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.Cokolwiek dzieje się dla dobra i rozwoju człowieka pracy, musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane, i nie ma tu miejsca na łaskawe zniżanie się czy choćby cień patronowania.Dla siebie, można coś tam zro­bić, ale dla dru­giego człowieka to już można coś niesa­mowi­cie piękne­go zrobić...Dla człowieka podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.Można posługiwać się rozumem dla popisu, a pożytkować go tylko w niewielkiej mierze dla samego siebie.Nie ma człowieka tak niedos­ko­nałego, żeby nie można było mieć dla niego przy­jaźni bar­dzo doskonałej.