Wios­na to nadzieja kwitnąca, która budzi wszys­tkich z le­tar­gu zi­mowe­go. Wy­syła pro­mienie słoneczne, aby ludzi roz­po­godzić i op­ty­mizm wlać w serca.


wios­na-to nadzieja-kwitnąca-która-budzi-wszys­tkich-z ­tar­gu-zi­mowe­go-wy­syła pro­mienie-słoneczne-aby ludzi-roz­po­godzić
elizabettawios­nato nadziejakwitnącaktórabudziwszys­tkichz le­tar­guzi­mowe­gowy­syła pro­mieniesłoneczneaby ludziroz­po­godzići op­ty­mizmwlaćw sercawios­na to nadziejato nadzieja kwitnącaktóra budzibudzi wszys­tkichwszys­tkich z le­tar­guz le­tar­gu zi­mowe­gowy­syła pro­mienie słoneczneaby ludzi roz­po­godzićroz­po­godzić i op­ty­mizmi op­ty­mizm wlaćwlać w sercawios­na to nadzieja kwitnącaktóra budzi wszys­tkichbudzi wszys­tkich z le­tar­guwszys­tkich z le­tar­gu zi­mowe­goaby ludzi roz­po­godzić i op­ty­mizmroz­po­godzić i op­ty­mizm wlaći op­ty­mizm wlać w serca

`To spoj­rze­nie, które przyćmiewa wszys­tkie in­ne. Jest cza­rujące, pełne blas­ku, i miłości. Oczy pochłaniające wszys­tkie słoneczne pro­mienie, i mi­liony gwiazd. -bluecaffe
`to-spoj­rze­nie-które-przyćmiewa-wszys­tkie-in­ne-jest cza­rują-pełne-blas­ku-i miłoś-oczy-pochłaniają-wszys­tkie-słoneczne
Nadzieja jest od­wie­czną wszys­tkich ludzi pias­tunką: kołysze nas be­zus­tannie i smut­ki nasze usypia. -Klementyna Hoffmanowa
nadzieja-jest od­wie­czną-wszys­tkich-ludzi-pias­tunką-kołysze-nas-be­zus­tannie-i smut­ki-nasze-usypia
Naj­silniej­sza nić, ze wszys­tkich, która trzy­ma ludzi ra­zem ze sobą to miłość... -Duch_Sumienia
naj­silniej­sza-ć-ze wszys­tkich-która-trzy­-ludzi-ra­zem-ze sobą-to miłość
Aby wszys­tkich nau­czyć mówienia praw­dy, trze­ba by wszys­tkich przyz­wyczaić do słucha­nia praw­dy - także o sobie. -Paul Samuel Leon Johnson
aby-wszys­tkich-nau­czyć-mówienia-praw­dy-trze­ba-by wszys­tkich-przyz­wyczaić-do słucha­nia-praw­dy- także-o sobie
Jak tu sa­memu się cie­szyć z tej pięknej wios­ny?!, kiedy nie dla wszys­tkich ona taka?... -Niusza
jak- ­memu ę-cie­szyć-z tej pięknej-wios­ny-kiedy-nie dla-wszys­tkich-ona-taka