Wiosna jest ogromnie dziwna. Najbardziej tęskni się za nią, kiedy jest właśnie. A ze wszystkimi rzeczami jest odwrotnie.


wiosna-jest-ogromnie-dziwna-najbardziej-tęskni-ę-za-ą-kiedy-jest-właśnie-a-ze-wszystkimi-rzeczami-jest-odwrotnie
zofia nałkowskawiosnajestogromniedziwnanajbardziejtęsknisięzaniąkiedywłaśniezewszystkimirzeczamiodwrotniewiosna jestjest ogromnieogromnie dziwnanajbardziej tęsknitęskni sięsię zaza niąkiedy jestjest właśnieze wszystkimiwszystkimi rzeczamirzeczami jestjest odwrotniewiosna jest ogromniejest ogromnie dziwnanajbardziej tęskni siętęskni się zasię za niąkiedy jest właśniea ze wszystkimize wszystkimi rzeczamiwszystkimi rzeczami jestrzeczami jest odwrotniewiosna jest ogromnie dziwnanajbardziej tęskni się zatęskni się za niąa ze wszystkimi rzeczamize wszystkimi rzeczami jestwszystkimi rzeczami jest odwrotnienajbardziej tęskni się za niąa ze wszystkimi rzeczami jestze wszystkimi rzeczami jest odwrotnie

Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna.Nie idzie o to, aby rozpłynąć się w jakiejś idei. Nie. Trzeba właśnie jako pojedynczy człowiek prowadzić walkę nie o urzeczywistnienie jakiejś idei, to jest rządzącej ludźmi formy, lecz właśnie swobodnego panowania rzeczywistych, żywych ludzi nad życiem, wszystkimi formami.Miłość wte­dy jest, kiedy bi­cie ser­ca zagłusza głos rozsądku. Kiedy po la­tach awan­tur wciąż kręci się łez­ka wzrusze­nia w oku. Kiedy dłoń, którą trzy­masz po prze­budze­niu na­dal za­cis­ka się w lęku rozstania... Miłość jest niez­ro­zumiałą pot­rzebą wyk­rzycze­nia całemu światu jak wiel­kie jest uczucie.Z bronią jest jak z ludźmi, zawsze się psuje kiedy jest najbardziej potrzebna.To, co najbardziej chce się robić, jest tym, co prawdopodobnie jest najbardziej warte robieniaByć może właśnie litość jest tym najtrwalszym, najbardziej wiążącym uczuciem.